مشخصات شماره حساب بانک 
شماره حساب 000000000000000
شماره شبا IR00000000000000000000000
شعبه کد 65086
مشخصات شماره حساب بانک صادرات شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 000000000000000
شماره شبا IR00000000000000000000000
شعبه کد 1043 نبش
مشخصات شماره حساب بانک پارسیان شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 000000000000000
شماره شبا IR00000000000000000000000
شعبه کد 1033 میدان
مشخصات شماره حساب بانک اقتصاد نوین شرکت تضامنی سعید زاهدی نسب و شرکا
شماره حساب 000000000000000
شماره شبا IR00000000000000000000000
شعبه کد 170 میدان