دانلود سریع ، مهندسی ایمنی عمران

بخش دانلود سریع سایت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

این فضای جدید جهت دسترسی سریع و آسان دانشجویان محترم رشته مهندسی مهندسی ایمنی عمران به جزوات درسی مرتبط طراحی شده است

این بخش آخرین روز هر ماه آپدیت می شود - آخرین آپدیت: تیر 91

استاد سودابه زارع
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه اول
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه دوم
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه سوم
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه چهارم
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه پنجم
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه ششم
دانلود جزوه آمار و احتمالات، جلسه هفتم
 
 
 
 
استاد مولود پورداودیان
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه اول
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه دوم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه سوم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه چهارم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه پنجم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه ششم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه هفتم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه هشتم
دانلود جزوه محاسبات عددی، جلسه نهم
 
 
استاد غلامرضا کاوه اختر
دانلود جزوه دینامیک، جلسه اول
دانلود جزوه دینامیک، جلسه دوم
دانلود جزوه دینامیک، جلسه سوم
دانلود جزوه دینامیک،جلسه چهارم
دانلود جزوه دینامیک، جلسه پنجم
دانلود جزوه دینامیک، جلسه ششم
دانلود جزوه دینامیک، جلسه هفتم
دانلود جزوه دینامیک، جلسه هشتم
دانلود سوالات حل شده دینامیــک
 
 
استاد امیر زایری بغلانی نژاد
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه اول
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه دوم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه سوم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه چهارم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه پنجم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه ششم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه هفتم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه هشتم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه نهم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه دهم
دانلود جزوه مقاومت مصالح، جلسه یازدهم
استاد غلامرضا کاوه اختر
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2، جلسه اول
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2، جلسه دوم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2، جلسه سوم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2،جلسه چهارم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2،جلسه پنجم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2،جلسه ششم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2،جلسه هفتم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2،جلسه هشتم
دانلود جزوه تحـــلیل سازه 2،جلسه نهم
 
 
 
استاد بهرام بری
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه اول
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه دوم
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه سوم
دانلودجزوه تحلیل سازه1 ،جلسه چهارم
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه پنجم
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه ششم
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه هفتم
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه هشتم
دانلود جزوه تحلیل سازه1 ، جلسه نهم
 
 
 
استاد مهدی دهقان
دانلود جزوه نقشه برداری، جلسه اول
دانلود جزوه نقشه برداری، جلسه دوم
دانلود جزوه نقشه برداری، جلسه سوم
دانلودجزوه نقشه برداری،جلسه چهارم
دانلودجزوه نقشه برداری،جلسه پنجم
 
 
 
 
 
 
 
استاد عادل محمدی ملاکه
دانلود جزوه استاتیــــــــــــــک، جلسه اول
دانلود جزوه استاتیــــــــــــــک، جلسه دوم
دانلود جزوه استاتیـــــــــــــک، جلسه سوم
دانلود جزوه استاتیـــــــــک، جلسه چهارم
دانلود جزوه استاتیـــــــــک، جلسه پنجم
دانلود جزوه استاتیـــــــــک، جلسه ششم
دانلود جزوه استاتیـــــــــک، جلسه هفتم
 
 
 
 
 
استاد امیر زایری بغلانی نژاد
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه اول
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه دوم
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه سوم
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه چهارم
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه پنجم
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه ششم
دانلود جزوه تحلیل 2 ، جلسه هفتم
 
 
 
 
 
استاد فرشید منشور
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه اول
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه دوم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه سوم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ،جلسه چهارم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه پنجم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه ششم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه هفتم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه هشتم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه نهم
دانلود جزوه دیفرانسـیل ، جلسه دهم
دانلود نمونه ســــوالات دیفـــــرانسیل
 
استاد محمود تنگستانی
دانلود جزوه مکانیک خاک، جلسه اول
دانلود جزوه مکانیک خاک، جلسه دوم
دانلود جزوه مکانیک خاک، جلسه سوم
دانلود جزوه مکانیک خاک،جلسه چهار
دانلود جزوه مکانیک خاک،جلسه پنجم
دانلودجزوه مکانیک خاک،جلسه ششم
دانلودجزوه مکانیک خاک،جلسه هفتم
دانلودجزوه مکانیک خاک،جلسه هشتم
دانلودجزوه مکانیک خاک،جلسه نهم
 
 
 
استاد امیر زایری بغلانی نژاد
دانلود جزوه بارگــــــــــــذاری ، جلسه اول
دانلود جزوه بارگــــــــــــذاری، جلسه دوم
دانلود جزوه بارگــــــــــــذاری، جلسه سوم
دانلود جزوه بارگـــــــذاری، جلسه چهارم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه پنجم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه ششم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه هفتم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه هشتم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه نهم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه دهم
دانلود جزوه بارگــــــــذاری، جلسه یازدهم
 
استاد بهرام بری
دانلود جزوه بتن آرمه 2، جلسه اول
دانلود جزوه بتن آرمه 2، جلسه دوم
دانلود جزوه بتن آرمه 2، جلسه سوم
دانلود جزوه بتن آرمه 2، جلسه چهارم
دانلود جزوه بتن آرمه 2، جلسه پنجم
دانلود جزوه بتن آرمه 2، جلسه ششم
 
 
 
 
 
 

آخرین به روز رسانی

تیر 91

استاد بهرام بری
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه اول
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه دوم
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه سوم
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه چهارم
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه پنجم
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه ششم
دانلود جزوه بتن آرمه 1، جلسه هفتم
 
 
 
 
 
نویسندگان
  روح الله افشارپور
  میثم گودرزی
  کامران محمد زاده
  سینا متین راد
  کمال مطوری
  محمد تقی ظریف
  امید ابوالقاسم پاگرد
Civil Engineering of Abadan Uni
مهــندسـی مهندسی ایمنی عمران
contact :
abadanastro@gmail.com
0936 120 20 99
کارشناســـی ارشــــد
استاد غزالی فر
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه1
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه2
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه3
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه4
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه5
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه6
دانلود جزوه آبهای زیرزمینی جلسه7
دانلود امتحان آبهای زیرزمینی میانترم
 
 
 
 
استاد برائی
دانلودجزوه آب و فاضلاب جلسه 1
دانلودجزوه آب و فاضلاب جلسه 2
دانلودجزوه آب و فاضلاب جلسه 3
دانلودجزوه آب و فاضلاب جلسه 4
دانلودجزوه آب و فاضلاب جلسه 5
دانلودجزوه آب و فاضلاب جلسه 6
 
 
 
 
 
 
استاد برائی
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 1
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 2
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 3
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 4
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 5
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 6
دانلودجــزوه هــیـدرولـوژی جلسه 7
 
 
 
 
 
www.abadancivil.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر شامل نمونه سوال - کتاب - جزوه - اخبار و ... به سایت پژوهشکده مهندسی عمران آبادان مراجعه کنید

 
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت مهندسی مهندسی ایمنی مهندسی ایمنی عمران برای تیم پژوهشی مهندسی عمران آبادان محفوظ است
طراح : روح الله افشارپور