شرکت تدبیر عمران ایرانیان

www.tadbiromran.com

صفحه اصلی

"شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان در سال 1385به منظور ارائه خدمات مهندسی در طراحی و ساخت پروژه های عمرانی تاسیس گردید . در این مدت تجارب موسسان و مدیران شرکت در پروژه های ملی و سوابق علمی و اجرایی کارشناسان از یک سو ، و مشاهده رغبت کارفرمایان از سوی دیگر ، باعث شد شرکت در اکثر پروژه ها به عنوان مدیریت طرح نقش ایفا نماید .
از سال 1386 برنامه ریزی فعالیت ها بر ارایه تخصصی خدمات مدیریت طرح متمرکز گردید و  با این تصمیم از  آن پس عنوان  مهندسین  مشاور  برای ادامه فعالیت شرکت انتخاب شد .
 از مطرح شدن عنوان مدیریت طرح در کشور ایران مدت چندانی نمی گذرد ، شاید عددی کمتر از انگشتان دو دست ، اما در همین اندک زمان سپری شده ، کارفرمایان زیادی با استفاده از این عامل در پروژه ها و مشاهده مزیت های غیر قابل انکار آن ، اشتیاق زیادی به انجام پروژه های خود از این طریق نشان داده اند ،  چرا که با این روش دغدغه همیشگی آنان در یافتن بهترین و تواناترین متخصصان ، برای به سرانجام رساندن پروژه ها به یک مرجع متخصص منتقل خواهد شد و نیازی به توضیح نیست با این کار ریسک های عمده را به موقعیتی ممتاز برای سازمان خود بدل خواهند نمود .