جدول تناوبی عناصر شیمیایی

Try out the tabs!
 
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
۱ ۱۱Hهیدروژن۱٫۰۰۸ عدد اتمينشانهنامجرم اتمي
C جامد
Hg مایع
H گاز
Rf نامشخص
  شبه فلزات غیر فلزات
غیر فلزات هالوژنها گازهای کامل
فلز
قلیایی فلزیها قلیایی خاکیها لانتانیدها فلزات انتقالی فلزات پس واسطه
آکتینیدها
۲۲Heهلیم۴٫۰۰۲۶۰۲ K
۲ ۲
۱
۳Liلیتیم۶٫۹۴
۲
۲
۴Beبریلیم۹٫۰۱۲۱۸۲
۲
۳
۵Bبور۱۰٫۸۱
۲
۴
۶Cکربن۱۲٫۰۱۱
۲
۵
۷Nنیتروژن۱۴٫۰۰۷
۲
۶
۸Oاکسیژن۱۵٫۹۹۹
۲
۷
۹Fفلوئور۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲
۲
۸
۱۰Neنئون۲۰٫۱۷۹۷
K
L
۳ ۲
۸
۱
۱۱Naسدیم۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸
۲
۸
۲
۱۲Mgمنیزیم۲۴٫۳۰۵
۲
۸
۳
۱۳Alآلومینیم۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶
۲
۸
۴
۱۴Siسیلیسیم۲۸٫۰۸۵
۲
۸
۵
۱۵Pفسفر۳۰٫۹۷۳۷۶۲
۲
۸
۶
۱۶Sگوگرد۳۲٫۰۶
۲
۸
۷
۱۷Clکلر۳۵٫۴۵
۲
۸
۸
۱۸Arآرگون۳۹٫۹۴۸
K
L
M
۴ ۲
۸
۸
۱
۱۹Kپتاسیم۳۹٫۰۹۸۳
۲
۸
۸
۲
۲۰Caکلسیم۴۰٫۰۷۸
۲
۸
۹
۲
۲۱Scاسکاندیم۴۴٫۹۵۵۹۱۲
۲
۸
۱۰
۲
۲۲Tiتیتانیم۴۷٫۸۶۷
۲
۸
۱۱
۲
۲۳Vوانادیم۵۰٫۹۴۱۵
۲
۸
۱۳
۱
۲۴Crکروم۵۱٫۹۹۶۱
۲
۸
۱۳
۲
۲۵Mnمنگنز۵۴٫۹۳۸۰۴۵
۲
۸
۱۴
۲
۲۶Feآهن۵۵٫۸۴۵
۲
۸
۱۵
۲
۲۷Coکبالت۵۸٫۹۳۳۱۹۵
۲
۸
۱۶
۲
۲۸Niنیکل۵۸٫۶۹۳۴
۲
۸
۱۸
۱
۲۹Cuمس۶۳٫۵۴۶
۲
۸
۱۸
۲
۳۰Znروی۶۵٫۳۸
۲
۸
۱۸
۳
۳۱Gaگالیم۶۹٫۷۲۳
۲
۸
۱۸
۴
۳۲Geژرمانیم۷۲٫۶۳
۲
۸
۱۸
۵
۳۳Asآرسنیک۷۴٫۹۲۱۶۰
۲
۸
۱۸
۶
۳۴Seسلنیم۷۸٫۹۶
۲
۸
۱۸
۷
۳۵Brبرم۷۹٫۹۰۴
۲
۸
۱۸
۸
۳۶Krکریپتون۸۳٫۷۹۸
K
L
M
N
۵ ۲
۸
۱۸
۸
۱
۳۷Rbروبیدیم۸۵٫۴۶۷۸
۲
۸
۱۸
۸
۲
۳۸Srاسترانسیم۸۷٫۶۲
۲
۸
۱۸
۹
۲
۳۹Yایتریم۸۸٫۹۰۵۸۵
۲
۸
۱۸
۱۰
۲
۴۰Zrزیرکونیم۹۱٫۲۲۴
۲
۸
۱۸
۱۲
۱
۴۱Nbنیوبیم۹۲٫۹۰۶۳۸
۲
۸
۱۸
۱۳
۱
۴۲Moمولیبدن۹۵٫۹۶
۲
۸
۱۸
۱۳
۲
۴۳Tcتکنسیم(۹۸)
۲
۸
۱۸
۱۵
۱
۴۴Ruروتنیم۱۰۱٫۰۷
۲
۸
۱۸
۱۶
۱
۴۵Rhرودیم۱۰۲٫۹۰۵۵۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۴۶Pdپالادیم۱۰۶٫۴۲
۲
۸
۱۸
۱۸
۱
۴۷Agنقره۱۰۷٫۸۶۸۲
۲
۸
۱۸
۱۸
۲
۴۸Cdکادمیم۱۱۲٫۴۱۱
۲
۸
۱۸
۱۸
۳
۴۹Inایندیم۱۱۴٫۸۱۸
۲
۸
۱۸
۱۸
۴
۵۰Snقلع۱۱۸٫۷۱۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۵
۵۱Sbآنتیموان۱۲۱٫۷۶۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۶
۵۲Teتلوریم۱۲۷٫۶۰
۲
۸
۱۸
۱۸
۷
۵۳Iید۱۲۶٫۹۰۴۴۷
۲
۸
۱۸
۱۸
۸
۵۴Xeزنون۱۳۱٫۲۹۳
K
L
M
N
O
۶ ۲
۸
۱۸
۱۸
۸
۱
۵۵Csسزیم۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹
۲
۸
۱۸
۱۸
۸
۲
۵۶Baباریم۱۳۷٫۳۲۷
۵۷–۷۱ ۲
۸
۱۸
۳۲
۱۰
۲
۷۲Hfهافنیم۱۷۸٫۴۹
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۱
۲
۷۳Taتانتال۱۸۰٫۹۴۷۸۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۲
۲
۷۴Wتنگستن۱۸۳٫۸۴
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۳
۲
۷۵Reرنیوم۱۸۶٫۲۰۷
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۴
۲
۷۶Osاسمیم۱۹۰٫۲۳
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۵
۲
۷۷Irایریدیم۱۹۲٫۲۱۷
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۷
۱
۷۸Ptپلاتین۱۹۵٫۰۸۴
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۱
۷۹Auطلا۱۹۶٫۹۶۶۵۶۹
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۲
۸۰Hgجیوه۲۰۰٫۵۹
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۳
۸۱Tlتالیم۲۰۴٫۳۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۴
۸۲Pbسرب۲۰۷٫۲
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۵
۸۳Biبیسموت۲۰۸٫۹۸۰۴۰
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۶
۸۴Poپولونیم(۲۰۹)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۷
۸۵Atاستاتین(۲۱۰)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۸
۸۶Rnرادون(۲۲۲)
K
L
M
N
O
P
۷ ۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۸
۱
۸۷Frفرانسیم(۲۲۳)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۸
۲
۸۸Raرادیم(۲۲۶)
۸۹–۱۰۳ ۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۰
۲
۱۰۴Rfرادرفوردیم(۲۶۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۱
۲
۱۰۵Dbدوبنیم(۲۶۸)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۲
۲
۱۰۶Sgسیبورگیم(۲۷۱)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۳
۲
۱۰۷Bhبوریم(۲۷۲)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۴
۲
۱۰۸Hsهاسیم(۲۷۰)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۵
۲
۱۰۹Mtمایتنریم(۲۷۶)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۷
۱
۱۱۰Dsدارمشتادیم(۲۸۱)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۱
۱۱۱Rgرونتگنیوم(۲۸۰)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۲
۱۱۲Cnکوپرنیسیم(۲۸۵)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۳
۱۱۳Uutآن‌ان‌تریوم(۲۸۴)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۴
۱۱۴Flآن‌ان‌کادیوم(۲۸۹)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۵
۱۱۵Uupآن‌ان‌پنتیوم(۲۸۸)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۶
۱۱۶Lvآن‌ان‌هگزیوم(۲۹۳)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۷
۱۱۷Uusآن‌ان‌سپتیوم(۲۹۴)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۱۸
۸
۱۱۸Uuoآن‌ان‌اکتیوم(۲۹۴)
K
L
M
N
O
P
Q
    برای عناصر بدون ایزوتوپ پایدار، عدد جرمی ایزوتوپ با بیشترین نیمه عمر در داخل پرانتز ذکر شده است.
   
  ۲
۸
۱۸
۱۸
۹
۲
۵۷Laلانتان۱۳۸٫۹۰۵۴۷
۲
۸
۱۸
۱۹
۹
۲
۵۸Ceسریم۱۴۰٫۱۱۶
۲
۸
۱۸
۲۱
۸
۲
۵۹Prپرازئودیمیم۱۴۰٫۹۰۷۶۵
۲
۸
۱۸
۲۲
۸
۲
۶۰Ndنئودیمیم۱۴۴٫۲۴۲
۲
۸
۱۸
۲۳
۸
۲
۶۱Pmپرومتیم(۱۴۵)
۲
۸
۱۸
۲۴
۸
۲
۶۲Smساماریم۱۵۰٫۳۶
۲
۸
۱۸
۲۵
۸
۲
۶۳Euیوروپیم۱۵۱٫۹۶۴
۲
۸
۱۸
۲۵
۹
۲
۶۴Gdگادولینیم۱۵۷٫۲۵
۲
۸
۱۸
۲۷
۸
۲
۶۵Tbتربیم۱۵۸٫۹۲۵۳۵
۲
۸
۱۸
۲۸
۸
۲
۶۶Dyدیسپروزیم۱۶۲٫۵۰۰
۲
۸
۱۸
۲۹
۸
۲
۶۷Hoهولمیم۱۶۴٫۹۳۰۳۲
۲
۸
۱۸
۳۰
۸
۲
۶۸Erاربیم۱۶۷٫۲۵۹
۲
۸
۱۸
۳۱
۸
۲
۶۹Tmتولیم۱۶۸٫۹۳۴۲۱
۲
۸
۱۸
۳۲
۸
۲
۷۰Ybایتربیم۱۷۳٫۰۵۴
۲
۸
۱۸
۳۲
۹
۲
۷۱Luلوتتیم۱۷۴٫۹۶۶۸
 
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۹
۲
۸۹Acاکتینیم(۲۲۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۱۸
۱۰
۲
۹۰Thتوریم۲۳۲٫۰۳۸۰۶
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۰
۹
۲
۹۱Paپروتاکتینیم۲۳۱٫۰۳۵۸۸
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۱
۹
۲
۹۲Uاورانیم۲۳۸٫۰۲۸۹۱
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۲
۹
۲
۹۳Npنپتونیوم(۲۳۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۴
۸
۲
۹۴Puپلوتونیم(۲۴۴)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۵
۸
۲
۹۵Amامریسیم(۲۴۳)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۵
۹
۲
۹۶Cmکوریم(۲۴۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۷
۸
۲
۹۷Bkبرکلیم(۲۴۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۸
۸
۲
۹۸Cfکالیفرنیم(۲۵۱)
۲
۸
۱۸
۳۲
۲۹
۸
۲
۹۹Esاینشتینیم(۲۵۲)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۰
۸
۲
۱۰۰Fmفرمیم(۲۵۷)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۱
۸
۲
۱۰۱Mdمندلیفیم(۲۵۸)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۸
۲
۱۰۲Noنوبلیم(۲۵۹)
۲
۸
۱۸
۳۲
۳۲
۸
۳
۱۰۳Lrلارنسیم(۲۶۲)