مخاطرات رایج بیمارستانها

مهندسی بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست SKLF 

در این نوشته رایج ترین مخاطرات ایمنی- بهداشتی در بیمارستانها ی عمومی لیست شده است.

 توجه کنید که منظور از رایجترین در واقع  فراوان ترین  خطرات موجود در هرقسمت می باشد.

باتشکر از خانم مهندس نیلوفر احمدی

"قسمت اول: واحدهای اداری و پشتیبانی "

 

1-    بخش اداری:

ü     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر)

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

      ٢-    داروخانه:

ü     تماس با داروهای دست ساز

ü     تماس با داروهای مخدر

ü     سوءمصرف داروها

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر)

ü     داروهای تاریخ مصرف گذشته

ü     امحاء داروهای فاسد

ü     آلرژی به لاتکس

ü     خشونت در محیط کار

3-نظافت عمومی:

ü     محیط آلوده

ü     لوازم و تجهیزات آلوده(نظیر لوازم نظافت – تی ها – جاروها و....)

ü     اشیاء و لوازم تیز و برنده آلوده( نظیر سرسوزنها – تیغها – خرده های شیشه ای و فلزی و...)

ü     زباله های آلوده

ü     مواد شیمیایی

ü     پاک کننده ها – شوینده ها – ضدعفونی کننده ها

ü     آلرژی به لاتکس

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     ارگونومیکی (جابجائی دستی بار- ابزار کار و...)

۴-    تاسیسات- مهندسی:

ü     عفونتهای تنفسی( لژیونلا)

ü     مواد شیمیایی

ü     آتش سوزی

ü     خطرات ماشین آلات و تجهیزات

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     تماس با جیوه

ü     تماس با مواد عایق نظیر آزبست و پشم شیشه

ü     بخارات جوشکاری

ü     ابزاردستی

ü     سروصدا و ارتعاش

ü     گرما – رطوبت- سرما

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کاردرفضای بسته- پوسچرهای بدنی مختلف نظیر کار در بالای سر و...)

ü     آلودگی های مختلف محیطی در حین تعمیرو نگهداری سیستم ها

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

۵-    CSR:

ü     تماس با گاز اتیلن اکساید

ü     تماس با جیوه

ü     تماس با گلوتارآلدئید

ü     تماس باسایر مواد شیمیایی

ü     لوازم تیز و برنده

ü     سوختگی

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     ارگونومیکی(کارنشسته و ایستاده- جابجائی دستی بار,و...)

ü      افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü      آلرژی به لاتکس

۶-    رختشویخانه:

ü     البسه آلوده

ü     لوازم تیز و برنده

ü     سوختگی

ü     مواد شیمیایی

ü     آلرژی به لاتکس

ü     سروصدا

ü     گرما – رطوبت

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü      ارگونومیکی(جابجائی دستی بار)

ü     آتش سوزی

٧-آشپزخانه:

ü     ارگونومیکی(کارایستاده-جابجائی دستی بار,و..)

ü     تجهیزات و لوازم کار(لوازم تیز و برنده - دستگاههای چرخ و برش گوشتو...)

ü     مواد شیمیایی

ü     سوختگی

ü     عفونتهای منتقله از مواد خام نظیر گوشت

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

"قسمت دوم : بخشهای درمانی "

 

٨-رادیولوژی- سونوگرافی:

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو...)

ü     تماس با اشعه

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     مواد شیمیائی ( داروهای ظهور و ثبوت)

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     سل

ü     خطرات اولتراسوند

٩- فیزیوتراپی:

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو....)

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     مواد شیمیایی

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

١٠- آزمایشگاه:

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     سل

ü     مواد شیمیائی نظیر فرمالین- زایلل و ....

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر...)

ü     آلرژی به لاتکس

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

١١- اورژانس:

ü     خون

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     هرگونه اشیاء و لوازم بالقوه عفونی

ü     مواد شیمیایی

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     سل

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     بیوتروریسم

١٢- بخشهای بستری:

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

ü     سل

ü     همه گیری بیماریهایی نظیر آنفولانزاو....

ü     آلرژی به لاتکس

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     گلوتارآلدئید

ü     مواد شیمیایی

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     آتش سوزی

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     سروصدا

ü     تماس با جیوه

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

١٣-ICU :

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     فضای کار( ابعاد- محدودیتها- سایر مشخصات فیزیکی و..)

ü     آلرژی به لاتکس

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

١۴- اتاق عمل:

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     گازهای بیهوشی

ü     خطر سیلندرهای محتوی گاز

ü     آلرژی به لاتکس

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     خطر اشعه لیزر

ü     مواد شیمیایی

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü      تماس با اشعه( رادیوگرافی)

 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir