پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949     می دانید که در پیاده سازی سیستمهای مختلف بر اساس استانداردهای ایزو در یک سازمان، یکی از مراحل اساسی آن ممی

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949

 

   می دانید که در پیاده سازی سیستمهای مختلف بر اساس استانداردهای ایزو در یک سازمان، یکی از مراحل اساسی آن ممیزی داخلی سازمان می باشد حال برای انجام این مرحله از پیاده سازی سیستم نیاز به یک چک لیست جامع و کامل برای انجام ممیزی سیستم بر طبق استاندارد مورد نظر می باشد.

برای تهیه چک لیست جامع و کامل ممیزی باید با توجه به متن استاندارد مورد نظر و الزامات آن عمل کرد یعنی چک لیستی تهیه کرد که تمامی الزامات استاندارد مورد نظر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان همخوانی سیستم پیاده سازی شده را با استاندارد مورد نظر تضمین نمود.

حال با توجه به اهمیت تهیه چک لیست های کامل ممیزی، نمونه هایی از چک لیست های به کار گرفته شده در سازمانهای مختلف برای استانداردهای ایزو برای مطالعه و استفاده دوستان آورده می شود امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

چک لیست ممیزی استاندارد ایزو TS 16949 چک لیست ممیزی استاندارد ایزو TS 16949

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949     می دانید که در پیاده سازی سیستمهای مختلف بر اساس استانداردهای ایزو در یک سازمان، یکی از مراحل اساسی آن ممی

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949     می دانید که در پیاده سازی سیستمهای مختلف بر اساس استانداردهای ایزو در یک سازمان، یکی از مراحل اساسی آن ممی

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme