loading...

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

LOPA روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ بهمراه مثال The layer of Protection Analysis (LOPA) method Anton A. Frederickson, Mr.  , Dr  Independent Consultant – memb

منو تبلیغات

محل تبلیغ

LOPA روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ

مهندسی بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست SKLF

LOPA

روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ

بهمراه مثال

The layer of Protection Analysis (LOPA) method

Anton A. Frederickson, Mr.  Dr 

Independent Consultant – member of safety user group network

01 April, 2002

جهت مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید 


روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ(LOPA) یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل خطر فرایند است .این روش به منظور ارزیابی خطر یک رویداد ، شدت حادثه ، علت رویداد وامکان وقوع آنبه اطلاعات حاصله از روشHAZOP استناد می کند . این روش امکان تعیین ریسک حاصل از رخدادهای خطرناک گوناگون را با استفاده از شدت حادثه و احتمال وقوع آن حادثه را به کاربر می دهد .به کمک روشهای تعیین ریسک متنوع کاربر می تواند میزن کلی کاهش ریسک مورد نیاز و کاهش ریسکی را که لایه های محافظ مختلف فراهم کرده اند را تعین نماید . اگر پس از طراحی پروسه اتخاذ تدابیر ایمنی در سیستم مورد مطالعه نیاز به کاهش بیشتر ریسکها مشاهده گردید ؛ می توان یکی از روشهای تغییر در سیستم اصلی کنترل فرایند (SCBP) ،وسایل اعلام خطر ، تشریح وظایف متصدی ، نصب شیرهای اظطراری و اطمینان و یا تهیه دستورالعمل های نظاممند ایمنی (FIS) را مورد استفاده قرار داد . میزان کلی سطح ایمنی سیستم(ILS) را با استفاده از دستورالعمل های نظاممند ایمنی (FIS) و بر اساس تدابیر کاهش ریسک بکار رفته در سیستم محاسبه نمود .

 

تجزیه و تحلیل لایه محافظ Lopa:

در تعریف چرخه ایمنی سیستم به ضرورت محاسبه و تعیین  میزان کلی سطح ایمنی برای طراحی یک سیستم نظاممند ایمنی اشاره شد است. روش LOPA که در اینجا به معرفی آن خواهیم پرداخت می تواند اطلاعات مورد نیاز گروه طراحی و اجرای سیستم ایمنی را فراهم نماید . این گروه باید شامل افراد زیر باشد :

1)      تکنسین مجرب در فرایند تحت بررسی

2)      مهندس دارای تجربه کافی درآن فرایند

3)      مدیر تولید

4)      مهندس کنترل پروژه

5)      فرد آشنا به دستگاهها و ابزار الکتریکی مورد استفاده در سیستم

6)      متخصص تحلیل ریسک

ترجیحا حداقل یک نفر آشنا به روش LOPA باید در تیم باشد .

اطالاعات لازم و مورد استفاده در روش LOPA همان اطلاعاتی است که در روش HAZOP حاصل می گردد.جدول شماره 1 رابطه بین اطلاعات مورد نیاز در LOPA و اطلاعات حاصله در HAZOP را نشان می دهد . شکل F1 نیز یک نمونه جدول کار در روش LOPA را نشان می دهد .

اطلاعات ارایه شده در HAZOP

اطلاعات مورد نیاز LOPA

پیامد  حادثه

وقوع حادثه

شدت پیامد حادثه

میزان شدت حادثه

علت

علت آغاز حادثه

تعدد دلایل

احتمال شروع حادثه

تدابیر ایمنی موجود

لایه های محافظ

پیشنهاد جهت اتخاذ تدابیر ایمنی بیشتر

تدابیر لازم جهت کاهش بیشتر خطر

جدول شماره 1

 

 

  وقوع حادثه:

  با توجه به شکلF1   پیامد حادثه مورد نظر آنچنانکه درHAZOP  مشخص شده در ستون 1 وارد می شود .

 

میزان شدت حادثه:

  میزان شدت حادثه به ترتیب : کم یا جزیی (M، شدید (Sو یا گسترده (E) با توجه به جدول شماره 2 در ستون 2 شکل F1 ثبت می گردد .

  

میزان شدت حادثه

پیامد حادثه

MINOR(M)

پیامد حادثه در صورت عدم وجود تدابیر ایمنی و اقدام اصلاحی به همان منطقه و محل محدود میگردد.

SERIOUS(S)

پیامد حادثه می تواند منجر به جراحت شدید و یا مرگ پرسنل ویا از بین رفتن کارگاه وحتی اطراف آن گردد.

EXTENSIVE(E)

 

شدت پیامد حادثه 5 برابر و یا بیشتر از حالت قبل است.

جدول شماره 2

 

 

علت شروع حادثه:

  تمام دلایلی که ممکن است در شروع یک حادثه موثر باشند در ستون 3 شکل F1ثبت می شوند .یک حادثه ممکن است به دلایل گوناگونی رخ دهد ثبت همه دلایل بسیار مهم است.

 

احتمال وقوع یک حادثه:

 

 میزان احتمال وقوع یک حادثه در طول یکسال در ستون 4 شکل F1 بر اساس ارقام جدول شماره 3 منظور می گردد . تجربه افراد حاضر در گروه برای تعیین میزان صحیح احتمال وقوع حادثه در طول یکسال بسیار حایز اهمیت است .

 

Low

یک اشنباه یا مجموعه ای از اشتباهات که احتمال وقوع ان در طول چرخه حیات سیستم بسیار کم است.

f<10-4 ,/yr

Medium

یک اشنباه یا مجموعه ای از اشتباهات که احتمال وقوع ان در طول چرخه حیات سیستم کم است.

10-4,-2,/yr

High

 

اشتباهی که وقوع آن در طول چرخه حیات سیستم محتمل به نظر می رسد.

10-2

جدول شماره 3

 

 

  لایه های محافظ:

شکل F1 لایه های چندگانه محافظ را که معمولا در فرآیندهای صنعتی استفاده می شود را نشان می دهد . همه لایه های محافظ (LPS) از گروهی از تجهیزات و یا روشهای حفاظتی که در کنار یکدیگر و دیگر لایه های حفاظتی عمل میکنند تشکیل شده است . لایه های محافظی که می توانند به تنهایی سطح بالایی از ایمنی را بوجود آورند لاهیه های محافظتی مستقل (IPLنامیده می شوند .  

یک لایه محافظ مستقل باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

·         روش و یا عمل حفاظتی اتخاذ شده آن ریسک به خصوص را حداقل به میزان 10 برابر کاهش دهد

         عملکرد حفاظتی به میزان بسیار زیادی قابل اجرا و در دسترس باشد .(90% و یا بالاتر)  ویژگیهای زیر نیز باید در مورد آن صدق نماید:

1.       اختصاصی بودن: یک IPL تنها برای جلوگیری و یا کاهش پیامد پتانسیل یک حادثه خطرناک است.(مثل کاهش مواد سمی ، حذف آلودگی و یا خطر حریق) دلایل گوناگونی ممکن است منجر به یک حادثه خطرناک شوند ؛ بنابراین سناریوهای حادثه گوناگونی می تواند باعث عمل یک IPL گردد .

2.    

   استقلال: 

یکIPL مستقل از لایه های محافظتی دیگر در مورد یک خطر مشخص عمل می کند .

3.       تناسب: این ویژگی میتواند برای نوع کاری که طراحی شده محاسبه شود و برای هر دو حالت خطای اتفاقی و یا سیستماتیک تهیه و طراحی گردد.

4.       قابلیت ویرایش: این ویژگی به منظور تسهیل در ثبت اطلاعات معمول باید مورد توجه قرار گیرد تا از پویایی و برقرای سیستم اطمینان حاصل گردد .

 

تنها آندسته از لایه های محافظ به عنوان IPL قابلیت ثبت دارند که آزمایشهای لازم در مورد دارا بودن ویژگیهای فوق الذکر را پشت سر گذاشته باشند .

تدابیر موجود در سیستم جهت کاهش احتمال بروز یک حادثه ویا پیامد حادثه در هنگام وجود پیش زمینه حادثه باید در ستون 5 شکل F1  ثبت شود . مثال این موضوع می تواند لوله های دارای روکش مقاوم در برابر نشت مواد هستند . 

بخش بعدی در ستون 5 سیستم کنترل فرآیند اولیه است (BPCS) اگریک چرخه کنترلی درBPCS از پیامدهای وقوع یک حادثه جلوگیری می کند میزان عددی آن در جدول شماره 4(PFDavgآمده است.

 

Independent Protection Layer

PFD

روشهای کنترلی

1i10-1

شیرهای اطمینان و اظطراری

1i10-2

کنترل توسط کاربر(آموزش دیده ، حالت معمول)

1i10-2

کنترل توسط کاربر(تحت فشار و شرایط سخت)

0.5 – 1.0

توجه اپراتور به آلارم

1i10-1

عمل ازبزار هیدرولیکی در فشارهای بالاتر با منبع  داخلی و یا خارجی

 

10-4ویا بالاتر

جدول شماره 4

 

 

 

آخرین بخش ستون 5 میزان اثر استفاده از وسایل اعلام خطری است که توسط متصدی بکارگرفته می شود و میزان عددی آن درجدول شمار 4 آمده است .

 

تدابیر ایمنی مضاعف:

لایه های کاهش خطر معمولا" مکانیکی – عملی و یا ساختاری هستند مثلا":

مهندسی بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست SKLF       شیرهای اطمینان و اضطراری

مهندسی بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست SKLF

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
مدیریت

 

 


نرم افزار حسابداري پيمانكاري كاوش

آزمون نظام مهندسي

نرم افزار حسابداري پيمانكاري كاوش

 

بزرگترین بانک مقالات و اطلاعات مهندسی عمران

 

فروشگاه
 • فروشگاه

توجه: طراحی انواع وب سایت پذیرفته میشود

Title
عنوان محصول
قیمت : ...
خرید پستی
توضیحات محصول
برای ویرایش این بلوک به قسمت تنظیمات بلوک های دلخواه > بلوک فروشگاه شماره 1 مراجعه کنید.
خبرنامه

خبرنامه سایت عضو شويد

در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود


 

انتقال آنلاين کارت به کارت

Top-Products

براي استفاده از خدمات انتقال آنلاين کارت به کارت وجه لطفا يکي از بانک هاي سرويس دهنده زير را انتخاب کنيد.
 
 روی بانک صادر کننده کارت خود کلیک کنید و مبلغ خرید خود را به یکی از شماره کارتهای مربوط به وب سایت منتقل نمایید:

پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک پاسارگاد پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک پارسیان پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک ملی پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک ملت پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک سامان پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک تجارت

 

پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک سینا پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک صادرات ایران پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک اقتصاد نوین پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک کشاورزی پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک شهر پرداخت مبلغ خرید به صورت کارت به کارت آنلاین از طریق بانک سرمایه

 
 
در بالا لیست بانک هایی رو که می تویند کارت به کارت وجه کنید، می بینید. البته بعضی بانک ها مانند بانک ملت شما می تونید عملیات کارت به کارت رو در اینترنت بانک خودتون، که شناسه شو قبلا از بانک گرفته اید، انجام بدید. پرواضح است که دارندگان کارت های این بانک ها بایستی دارای کارت با رمز دوم و عدد cvv2 بوده و بانک صادر کننده، کارت ایشان در شبکه شتاب را فعال کرده باشد.
نکات تکمیلی:
انتقال کارت به کارت :طبق دستوالعمل بانک مرکزی دارندگان کارت برای انتقال وجوه خود و به لحاظ مسائل امنیتی باید از دروازه پرداخت اینترنتی بانک عامل خود اقدام مبادرت به انتقال وجه با سایر کارتهای شتاب نمایند . به عبارت دیگر فقط دارندکان کارتهای بانکهای معرفی شده بالا می توانند از طریق سایت اینترنت بانک وجوه خود را منتقل نمایند .
- در روال واریز وجه چنانچه عملیات انتقال وجه شما بصورت کامل انجام نگیرد یک شماره پیگیری دراختیار شما قرار می گیرد که دارنده کارت می تواند با ضمن مراجعه به گزارشهای بانک وضعیت گردش خود را بررسی نماید .
- میزان انتقال وجه از طریق این سامانه در طول 24 ساعت حداکثر سی میلیون ریال است.
 • خرید پستی

  خرید نقدی با تخفیف ویژه

  توضیحات و تصاویر بیشتر

  Balatarin Cloob Twitter FriendFeed Facebook Google Digg Yahoo! technorati delicious 

عضویت در موضوعات حقوقی

 

عضویت کانال مشاورین قوانین چک وسفته

 

عضویت کانال مشاوره و ثبت تغییرات شرکت ها

 

عضویت کانال مشاورین حقوقی خانواده

 

عضویت کانال مشاورین امور قراردادها

 

عضویت کانال مشاورین حقوق کیفری

 


عضویت کانال مشاورین آیین دادرسی

 

برای مشاوره نمونه دادخواست

برای مشاوره نمونه دادخواست 

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره .......... تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

 


درباره ما
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • اجاره خودرو تهران
 • ابزار ساخت باکس دانلود فلت
 • hsecivilshop.test.com
 • hsecivil.blogsky.com
 • hsecivil.seeme.ir
 • محاسبات-انلاین
 • تبدیل واحد
 • لباس کار
 • تبديل فايل هاي PDF به Word
 • ابزار ساخت کد انتقال کاربر به سایت یا صفحه جدید
 • ابزار ساخت لوگوي کدنويسي شده حرفه اي
 • ابزار حرفه ای ساخت کد بنر گوشه ای
 • ابزار ساخت قالب برای صفحات جداگانه به شکلی زیبا و حرفه ای
 • ابزار ساخت اسلايدر
 • آموزش تصویری عمرانی
 • جزوات درسی مهندسی عمران
 • ₪₪₪زدنیم بروزترین وبلاگ نیمباز₪₪₪
 • دانلود قالب جدید برای رزبلاگ
 • سوالات و جزوه های رشته های فنی
 • ماژول
 • فراهانی
 • مقاله و جزوات عمران و معماری ( architectural - civil
 • دامین ارزان
 • جدول تناوبی
 • فرمول نویسی آنلاین
 • پرتال دانشجویان عمران
 • خانه عمران
 • وب فول ساخت وب سایت رایگان
 • آدرسهای وبسایت رایگان
 • پروژه دانلود
 • وب سایت عمران
 • آموزش تصویری دروس دانشگاهی مهندسی
 • فضای آپلود 5 گیگ رایگان
 • رز آپلود
 • کسب درامد عالی
 • ماشین حساب آنلاین
 • فتوفانیا : ساخت عکس های بی نظیر برای خودتان با یک کلیک
 • رهگیری مرسولات پستی
 • قیمت بروز آهن اصفهان
 • قیمت مصالح
 • ایمنی عمران
 • دانلود سریال جدید
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • منو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 773
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 132
 • آی پی امروز : 32
 • آی پی دیروز : 104
 • بازدید امروز : 605
 • باردید دیروز : 773
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 3,158
 • بازدید ماه : 4,952
 • بازدید سال : 105,087
 • بازدید کلی : 1,013,641
 • کدهای اختصاصی
  مقررات و استانداردها

  آیین نامه ها

  استانداردها

  قانون کار

  مقاوله نامه ها

  محصولات فرهنگی مرکز

  پوستر

  فیلم

  مالتی مدیا

  کتاب

  تازه های ایمنی

  اخبار ایمنی

  رویدادها

  مدیریت ریسک

  عملکرد مرکز

  WhatsApp
  پشتیبانی 

  توجه : تمامی درخواست های خود را به صورت شبانه روزی از طریق واتس آپ ارسال بفرمایید تا در اولین فرصت توسط کارشناسان سایت تماس گرفنه شود شماره تماس واتس آپ 00905541965030 

  اطلاعیه
  • اطلاعیه
   به وبسایت ما خوش امدید
  در خبر نامه سایت عضو شوید