پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  خدمات عمده حیطه تعالی شرکت عبارتند از : 1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مصالح استاندارد 2. خدمات فرهنگ سازی و آموزش تعالی 3. ارائه خدمات ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساخت

مشاوره

 

خدمات عمده حیطه تعالی شرکت عبارتند از :

1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مصالح استاندارد

2. خدمات فرهنگ سازی و آموزش تعالی

3. ارائه خدمات ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساختمان ها و سازه ها ، شامل :

+ بررسی و ارزش گذاری ساختمان

+ بازرسی آسانسورها و بالابرها

+ بازرسی جرثقیل ها

4. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بازرسی جوش ساختمانها و سازه ها

5. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سمینارهای آموزشی و کنفرانسهای علمی

6. ارائه خدمات مشاوره ای بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها و سازه ها


آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  خدمات عمده حیطه تعالی شرکت عبارتند از : 1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مصالح استاندارد 2. خدمات فرهنگ سازی و آموزش تعالی 3. ارائه خدمات ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساخت

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
مشاوره

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  خدمات عمده حیطه تعالی شرکت عبارتند از : 1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مصالح استاندارد 2. خدمات فرهنگ سازی و آموزش تعالی 3. ارائه خدمات ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساخت

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme