پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این بازرسی ، پوشش دهنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل ساخت می باشد : 1. بازرسی مرحله مطالعات ، گزارش ها و طراحی اولیه 2. بازرسی مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه های اجرایی 3. بازرسی کیفیت

کنترل و بازرسی ساختمان

این بازرسی ، پوشش دهنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل ساخت می باشد :


1. بازرسی مرحله مطالعات ، گزارش ها و طراحی اولیه


2. بازرسی مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه های اجرایی


3. بازرسی کیفیت نحوه اجرای سازه


4. بازرسی کیفیت نحوه اجرای معماری


5. بازرسی کیفیت نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و سیستمهای هوشمند


* براساس این بازرسی ها ، از انطباق کامل فرآیند ساخت با معیارهای مشخص شده در استانداردها ، آیین نامه ها ، ضوابط و مقررات ملی ساختمان ، اطمینان حاصل می شود و در نهایت " گواهینامه انطباق " برای ساختمان یا سازه ویژه مورد بازرسی صادر می شود .

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این بازرسی ، پوشش دهنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل ساخت می باشد : 1. بازرسی مرحله مطالعات ، گزارش ها و طراحی اولیه 2. بازرسی مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه های اجرایی 3. بازرسی کیفیت

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
کنترل و بازرسی ساختمان

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این بازرسی ، پوشش دهنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل ساخت می باشد : 1. بازرسی مرحله مطالعات ، گزارش ها و طراحی اولیه 2. بازرسی مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه های اجرایی 3. بازرسی کیفیت

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme