پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

   جلسه ۱ – مقدمه جبر و توصیف جبر – فضای حقیقی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۲ -مفهوم صفحه – مقدمه زیرفضاهای مستویدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۳ – زیرفضاهای مستوی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۴ – ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۵ – روش گرام اشمیتدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۶ – نگاشت و تابع خطی یکدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۷ – نگاشت و تابع خطی دو دریافت جلسه…

دانلود فیلم کامل آموزش ریاضیات عمومی ۲ دانشگاه صنعتی شریف

   

 • جلسه ۱ – مقدمه جبر و توصیف جبر – فضای حقیقی
 • جلسه ۲ -مفهوم صفحه – مقدمه زیرفضاهای مستوی
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۳ – زیرفضاهای مستوی
 • جلسه ۴ – ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی
 • جلسه ۵ – روش گرام اشمیت
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۶ – نگاشت و تابع خطی یک
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۷ – نگاشت و تابع خطی دو
 • جلسه ۸ – نگاشت و تابع خطی ۳ – ضرب خارجی یک
 • جلسه ۹ – ضرب خارجی ۲ – دوران
 • جلسه ۱۰ – حجم و دترمینان
 • جلسه ۱۱ – بردار ویژه
 • جلسه ۱۲ – تعریف تعامد – ماتریس متعامد یک
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۱۳ – تعریف تعامد – ماتریس متعامد 2 – دوران – خم پارامتری
 • جلسه ۱۴ -مختصات قطبی
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۱۵ – خم پیوسته و منظم
 • جلسه ۱۶ – روشهای نمابش تابع – مجموعه تراز یک
 • جلسه ۱۷ – مجموعه تراز دو
 • جلسه ۱۸ – تغییر مختصات
 • جلسه ۱۹ – پیوستگی و حد
 • جلسه ۲۰ – مشتق و تقریب خطی یک
 • جلسه ۲۱ – مشتق و تقریب خطی دو
 • جلسه ۲۲ – مشتق و تقریب خطی 3 – قواعد مهم مشتق
 • جلسه ۲۳ – میدان گرادیان
 • جلسه ۲۴ – مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای
 • جلسه ۲۵ – نقاط بحرانی و آزمون مشتق
 • جلسه ۲۶ – توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)
 • جلسه ۲۷ – توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) – بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)
 • جلسه ۲۸ – بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)
 • جلسه ۲۹ – انتگرال(بخش اول)
 • جلسه ۳۰ – انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)
 • جلسه ۳۱ – انتگرال چند متغیره(بخش اول)
 • جلسه ۳۲ – انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)
 • جلسه ۳۳ – تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات
 • جلسه ۳۴ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)
 • جلسه ۳۵ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)
 • جلسه ۳۶ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)
 • جلسه ۳۷ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)
 • جلسه ۳۸ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)
 • جلسه ۳۹ – قضیه گرین
 • جلسه ۴۰ – انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)
 • جلسه ۴۱ – انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس
 • آخرین نوشته‌ها

  ابر برچسب‌ها

  دوستان

  } if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

  پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

     جلسه ۱ – مقدمه جبر و توصیف جبر – فضای حقیقی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۲ -مفهوم صفحه – مقدمه زیرفضاهای مستویدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۳ – زیرفضاهای مستوی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۴ – ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۵ – روش گرام اشمیتدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۶ – نگاشت و تابع خطی یکدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۷ – نگاشت و تابع خطی دو دریافت جلسه…

  [Post_Title]
  Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
  [Post_Content]
  previous page next page

  [Profile_About]
  daily links
  <
  past
  categories
  tags
  دانلود فیلم کامل آموزش ریاضیات عمومی ۲ دانشگاه صنعتی شریف

  پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

     جلسه ۱ – مقدمه جبر و توصیف جبر – فضای حقیقی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۲ -مفهوم صفحه – مقدمه زیرفضاهای مستویدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۳ – زیرفضاهای مستوی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۴ – ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۵ – روش گرام اشمیتدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۶ – نگاشت و تابع خطی یکدریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالاجلسه ۷ – نگاشت و تابع خطی دو دریافت جلسه…

  بیوگرافی
  [Profile_About]
  آخرین نوشته‌ها
  آرشیو موضوعی
  برچسب‌ها
  نوشته‌های پیشین
  نویسندگان
  <
  دوستان
  template designed by black theme