پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟**************************************************آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1**************************************************آیا

نقاشی

سر خود را به جلو و عقب حرکت دهید. حرکت دو دایره را می بینید!!!؟


**************************************************

آیا این عکس یک صورت است یا باغ وحش!!!؟


**************************************************

آیا این تصویر یک صورت است یا یک منظره طبیعی !!!؟


**************************************************

آیا این تصویر کوه های قطب شمال است یا یک گله اسب!!!؟


**************************************************

آیا این تصویر سایه درختان است یا چند خانمی که در حال گذشتن از رودخانه هستند!!!؟!


**************************************************

آیا این شکل ها متحرکند یا ثابت!!!؟

**************

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟**************************************************آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1**************************************************آیا

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نقاشی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟**************************************************آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1**************************************************آیا

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme