پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه   از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد: 1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله 2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در

نرم افزار تحلیل بر اساس آیین نامه 2800

 این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه

 

از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد:

1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله

2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در طبقات

3-محاسبه تغییر مکانهای نسبی و مطلق مجاز طبقات در زلزله

4-محاسبه پیچش کل و همچنین مقدار پیچش در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن پیچش اتفاقی در صورت لزوم

5-محاسبه لنگرهای مقاوم و محرک سازه و کنترل واژگونی سازه

6-محاسبه طیف طرح استاندارد برای روش تحلیل شبه دینامیکی سازه در برابر زلزله

7-بررسی قابل قبول بودن و یا نبودن سازه، با توجه به سیستم سازه ای، ارتفاع سازه، پهنه قرارگیری سازه و ....

8-ارایه برخی توصیه ها در طراحی سازه با توجه به مشخصات سازه به کاربر

9-محاسبه نیروهای وارد بر دیافراگم هر یک از طبقات

10-بررسی سازه برای اثر پی-دلتا

دریافت فایلها

نام فایل

فرمت امكان چاپ حجم Kb

توضیح

 soft02_04.zip

EXE

yes 1440

فایل اجرایی جهت طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه 2800

 soft02_04.pdf

PDF

yes 153

راهنمای نرم افزار طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه 2800


آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه   از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد: 1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله 2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نرم افزار تحلیل بر اساس آیین نامه 2800

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه   از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد: 1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله 2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme