نرم افزار تحلیل بر اساس آیین نامه 2800

 این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه

 

از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد:

1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله

2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در طبقات

3-محاسبه تغییر مکانهای نسبی و مطلق مجاز طبقات در زلزله

4-محاسبه پیچش کل و همچنین مقدار پیچش در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن پیچش اتفاقی در صورت لزوم

5-محاسبه لنگرهای مقاوم و محرک سازه و کنترل واژگونی سازه

6-محاسبه طیف طرح استاندارد برای روش تحلیل شبه دینامیکی سازه در برابر زلزله

7-بررسی قابل قبول بودن و یا نبودن سازه، با توجه به سیستم سازه ای، ارتفاع سازه، پهنه قرارگیری سازه و ....

8-ارایه برخی توصیه ها در طراحی سازه با توجه به مشخصات سازه به کاربر

9-محاسبه نیروهای وارد بر دیافراگم هر یک از طبقات

10-بررسی سازه برای اثر پی-دلتا

دریافت فایلها

نام فایل

فرمت امكان چاپ حجم Kb

توضیح

 soft02_04.zip

EXE

yes 1440

فایل اجرایی جهت طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه 2800

 soft02_04.pdf

PDF

yes 153

راهنمای نرم افزار طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه 2800تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir