پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در پی منفرد آرماتورها بصورت یک شبکه حصیری مطابق شکل زیر هستند. با توجه به اینکه با وارد آمدن بار ساختمان قسمت تحتانی پی تحت کشش قرار می‌گیرد. برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه

دیتایل آرماتوربندی پی منفرد با ستون بتنی

در پی منفرد آرماتورها بصورت یک شبکه حصیری مطابق شکل زیر هستند. با توجه به اینکه با وارد آمدن بار ساختمان قسمت تحتانی پی تحت کشش قرار می‌گیرد.

برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

6-2

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در پی منفرد آرماتورها بصورت یک شبکه حصیری مطابق شکل زیر هستند. با توجه به اینکه با وارد آمدن بار ساختمان قسمت تحتانی پی تحت کشش قرار می‌گیرد. برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دیتایل آرماتوربندی پی منفرد با ستون بتنی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در پی منفرد آرماتورها بصورت یک شبکه حصیری مطابق شکل زیر هستند. با توجه به اینکه با وارد آمدن بار ساختمان قسمت تحتانی پی تحت کشش قرار می‌گیرد. برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme