قانون کار

فصل اول - متن قانون کار
فصل دوم - قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
فصل سوم - شرایط کار
فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
فصل پنجم - آموزش و اشتغال
فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی
فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌
فصل نهم - مراجع حل اختلاف
فصل دهم - شورایعالی کار
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌
قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌  

پرسش های متداول
اضافه کار پنجشنبه جمعه چه مقدار می باشد؟
اضافه کار روزهای جمعه چه مقدار می باشد؟
چه میزان حق شیفت به کارگران تعلق می گیرد؟
کارگر مشمول قانون چه کسی می باشد؟
چه میزان اضافه کار در طول ماه به کارگران تعلق می گیرد؟
24ساعت کار 24 ساعت استراحت نوبتکاری می باشد؟
آیا عنوان قرارداد کار عناوین دیگری همچون پیمZان کاری و.... داشته باشد ، تاثیری در رابطه کارگری و کارفرمایی دارد؟

سوالات دسته بندی شده
بخش اول : مشمولین قانون کار
بخش دوم : قرارداد کار
بخش سوم : تعلیق قرارداد کار
 بخش چهارم : خاتمه قرارداد کار
 بخش پنجم : حق السعی مزد و مزایا
 بخش ششم : کمک هزینه مسکن و  خواربار ، بن و عائله مندی
بخش هفتم : شرایط کار
 بخش هشتم : ماموریت
 بخش نهم : عیدی و پاداش
 بخش دهم : ساعات کار و اضافه کاری
 بخش یازدهم : نوبتکاری و شبکاری
بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها
 بخش سیزدهم : کار آموز و کار آموزی
 بخش چهاردهم : کار های فصلی 
 فصل پانزدهم : شورای اسلامی کار 
 فصل شانزدهم : بیمه و بیمه بیکاری
بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف
میزان حداق حقوق و مزایا :

بخشنامه دستمزد 1391

بخشنامه حداقل دستمزد 1390

خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد 1390  

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی
و تامین نیروی انسانی در مورد کارگران با قرارداد موقت محدود برای اجرا در سال 1390

 

 

******

مرخصی:

در کارگاه های دارای 10 نفر کارگر و بیشتر مرخصی سالیانه کارگران 26 روز کاری است که فقط 9 روز آن می تواند در سال ذخیره شود. مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند30 روز کاری در سال است. در کارگاه های دارای 9 نفر و کمتر کارگر میزان مرخصی سالانه با حقوق 21 روز کاری بوده که کارگر فقط می تواند 5 روز آن را ذخیره نماید. در این قبیل کارگاهها مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 24 روز کاری در سال می باشد.

******

مرخصی زایمان:

مرخصی زایمان برای کارگران زن که به فرزندخود شیر می دهند. چنانچه زایمان یک یا دوقلو باشد 6 ماه و برای زایمان 3 قلو یا بیشتر یکسال می باشد. تایید شیردهی مادر به فرزند به عهده پزشک معتمد می باشد. در مورد زنان کارگری که به فرزند خود شیر نمی دهند، مرخصی زایمان 90 روز و چنانچه زایمان 2 قلو یا بیشتر 104 روز خواهد بود . به موجب قانون تنظیم خانواده، مرخصی زایمان حداکثر تا فرزند سوم به کارگر ارائه خواهد شد و برای فرزندان بعدی نمی توان از این مرخصی استفاده نمود و مرخصی مورد نیاز کترگر از مرخصی استحقاقی فعلی و آتی وی کسر می شود. طبق ماده 78 قانون کار در کارگاههایی که دارای کارگر زن است کارفرما مکلف است به بانوان شیرده تا پایان دو سالگی پس از هر سه ساعت ، نییم ساعت فرصت شیر دادن بدهد این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود. همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیر خوار گاه ، مهدکودک و غیره را ایجاد نماید.

 

******

حوادث ناشی از کار:
 کسانی که دچار حادثه در واحدهای صنفی ، تولیدی ، کشاورزی ، خدماتی ، ساختمانی ، ترابری ، تجاری و اماکن عمومی می شوند می بایستی با طرح شکوائیه یا دادخواست در دادگستری یا دادسرای منطقه مربوطه اقامه دعوی کنند موضوع پس از بررسی توسط مقام محترم قضایی از طریق کلانتری محل برای تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کارادارات کل اجرایی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  برای بررسی چگونگی وقوع حادثه و همچنین اخذ نظریه پزشکی قانونی مورد پیگیری قرار می گیرد بازرسان کار پس از مراجعه به محل وقوع حادثه ،  بررسی صحنه و محل حادثه و استماع اظهارات کارگر ،کارفرما و شهود گزارش خود را تنظیم و به کلانتری مربوطه ارسال و از آنجا نیز به مراجع قضایی برای تعیین قصور هر یک از طرفین ارسال می گردد
برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه رسیدگی به حادثه و وظایف طرفین در این خصوص با شماره تلفنهای 64492361 و 64492291  تماس حاصل فرمایید.

 ******

کارهای سخت و زیان آور :

بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور و کارفرمایان پس از دریافت فرم مربوط از ادارات کار و امور اجتماعی محل سکونت یا اشتغال و تکمیل آن می بایست تقاضای خود را طبق فرم شماره یک و کارفرمایان کارگاه ها با سایر مراجع مدعی سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل کارگاه ، تقاضای خود را طبق فرم شماره 2 به سازمان کار وامور اجتماعی شهرستان محل اشتغال خود تحویل و رسید دریافت نمایند. 2- پس از ارائه درخواست کمیته انسانی با تطبیق شغل یا مشاغل مندرج در فرم های شماره (1 یا 2) و با توجه به مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده 11 و گزارش کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه در مورد سخت و زیان آور بودن یا نبودن هر یک از مشاغل ذکر شده در فرم تقاضا اظهار نظر نموده و طی فرم شماره 3 جهت بررسی سایر شرایط و اقدامات بعدی مراتب را به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز برای اطلاع بیمه شده و یا سایر افراد متقاضی فرستاده می شود. 
متقاضیان پس از ابلاغ تصمیم کمیته بدوی استانی در صورت اعتراض به آراء کمیته مزبور بایستی فرم شماره چهار اعتراضات را از ادارات کار محل اشتغال دریافت و پس از تکمیل با ذکر دلایل به انضمام مدارک به سازمان کار وامور اجتماعی استان یا اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال تسلیم نمایند. 2- رای کمیته بدوی ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدید نظرخواهی است. 3- پس از ارائه اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده 8 آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما از کمیته های تجدید نظر استانی درخواست گردیده ، کمیته های مزبور در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نموده و تصمیم خود را طی فرم شماره 5 جهت اقدامات بعدی به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز برای اطلاع بیمه شده و کارفرما فرستاده می شود.

 

******

کمیته های حفظت فنی و بهداشت کار :

در کارگاههایی که دارای 25 نفر کارگر می باشد کارفرما مکلف است کمیته ای به نام  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با اعضاء ذیل تشکیل دهد .
 -1 کارفرما یا نماینده وی
2  -نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه
3  -مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سر استادکاران
 -4 مسئول حفاظت فنی
5  -مسئول بهداشت حرفه ای
توضیح : در کارگاههائیکه نوع کار آنها ایجاب نموده حتی اگر تعدا کارگران آنها نیز از 25 نفر به پائین باشد کمیته حفاظت فنی با حضور کارفرما یا نماینده وی - نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران و مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای تشکیل خواهد شد.
-نحوه برگزاری جلسات کمیته و ارسال صورتجلسات : جلسات کمیته حفاظت فنی باید حداقل هرماه یکبار تشکیل و صورتجلسات ان به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت محل ارسال گردد .

******

فوق العاده نوبت کاری :

در صورتی که نوبت کار کارگر در صبح و عصر واقع شود 10 درصد حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فو ق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد 2- در صورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر و شب واقع شود 15 درصد حقوق ماهانه خود ار علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد 3- در صورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و شب یا عصر و شب واقع شود 22/5 در صد حقوق ماهانه خود ار علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

 

******

اضافه کاری :

 در شرایط عادی هر کارگر می تواند روزانه 4 ساعت اضافه کار انجام دهد 2- اضافه کار باید با توافق طرفین باشد 3- میزان فوق العاده اضافه کار 40 در صد اضافه بر مزد هر ساعت کارعادی می باشد.

******

بیمه :

 کلیه کارفرمایان کارگاهها ی مشول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مکلف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت استکناف با توجه به ماده 183 قانون فوق الذکر با آنها رفتار خواهد شد.

******

وام مسکن و سایر حوائج ضروری:

 متقاضیان وام احداث ، تکمیل و سایر حوائج ضروری و تحصیلی که تابع قانون کار و تامین اجتماعی می باشند ، می بایست به سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مراجعه نمایند.

******

عیدی و پاداش :

برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی عیدی و پاداش کارگرانی که 12 ماه تمام اشتغال به کار داشته اند معادل 2 ماه آخرین حقوق می باشد منوط به این که از سقف 90 برابر حقوق مزد روزانه تجاوز ننماید. عیدی کارگرانی که کمتر از 12 ماه سابقه کار داشته باشند متنا سب با ماههای کارکرد آنان پرداخت می شود.

******

خدمت نظام وظیفه :

خدمت نظام وظیفه و همچنین شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه از تاریخ 1369/12/15 تا 1383/3/8جزء سنوات خدمت و کار آنان محسوب می شود مشروط به آنکه کارگر از همان کارگاه به خدمت اعزام شده و پس از پایان خدمت وظیفه نیز در همان واحد ادامه کار دهد.

******

پاداش بازنشستگی:

پاداش بازنشستگی به میزان سالی 1 ماه آخرین حقوق می باشد و فقط در هنگام بازنشستگی کارگر ، از سوی کارفرما قابل پرداخت است.

******

اخراج:
در صورتیکه اخراج کارگری مورد تایید مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار قرار گیرد، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت نماید. کارگرانی که از کار اخراج می شوند باید به اداره کارو امور اجتماعی محل کار خود مراجعه و دادخواست رسیدگی دهند در صورتیکه اخراج مورد تایید واقع نشود ، کارفرما مکلف است کارگر را به کار بازگرداند

1-آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
2-آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
3-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
4-آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو
5-آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
6-آیین نامه اجرایی ماده (151) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
7-آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
8-آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
9-آیین نامه استخدام پیمانی
10-آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور
11-آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
12-آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
13-آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور
14-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
15-آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
16-آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری
17-آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
18-آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
19-آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
20-آیین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
21-آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص
22-آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
23-آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار
24-آیین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی
25-آیین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
26-آیین نامه همکاری شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و ستاد کل نیروهای مسلح
27-آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
28-اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
29-اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
30-اصلاح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
31-اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
32-اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
33-اصلاح ماده (11) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
34-اصلاح مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
35-اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی
36-بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی در سال 1386
37-بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش مزد سال 1383
39-بخشنامه مزد سال 1380
40-تصویب‎ نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‎ نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه ‎گذاری استان
41-تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
42-تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
43-تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
44-تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و  کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
45-تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
46-تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
47-تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
48-تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
49-تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران
50-دستورالعمل اجرایی اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی
51-دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند (ب) ماده (112) قانون کار
52-دستورالعمل کمک هزینه مسکن سال 1384
53-دستورالعمل مربوط به تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده وظایف پشتیبانی و خدماتی
54-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره (10) کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی
55-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره کارگران کشتارگاه ها
56-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 29192/ن مورخ 25/11/1372 و 4020/ن مورخ 14/2/1374 وزارت کار و امور اجتماعی
57-سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
58-سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
59-ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه
60-قانون استخدام کشوری
61-قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور- مصوب 1367
62-قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی- مصوب 1372
63-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه ماده (8) کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
64-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
65-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
66-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
67-قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
68-قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
69-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
70-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
71-قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
72-قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
73-قانون دیوان عدالت اداری
74-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
75-قانون کار جمهوری اسلامی ایران
76-قانون مالیات های مستقیم
77-قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
78-قانون نظام صنفی کشور
79-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
80-متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
81-مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون
82-منشور حقوق و مسئولیت ‎های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
83-نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمان های اداری که توسط دیوان عدالت انجام می شود
84-قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
85-قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
86-مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
87-مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد

سیر تحول بازرسی کار

پرسش و پاسخ

قوانین و مقررات مربوط

 

 

 

 

 

 

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir