پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  سازه های فولادی اتصالات تیر و ستون 720 * 540 (63 KB)  سازه های فولادی اتصال ستون به

آلبوم عکس - سازه های فولادی

 

سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 1 / 12
اتصالات تیر و ستون
720 * 540 (63 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 2 / 12
اتصال ستون به بیس پلیت
720 * 540 (88 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 3 / 12
پروفیل IPE
720 * 540 (66 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 4 / 12
اتصالات تیر به ستون
720 * 540 (50 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 5 / 12
تیربه همراه ورق تقویت
720 * 540 (65 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 6 / 12
دستک کششی
720 * 540 (51 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 7 / 12
دستک های کششی و فشاری
720 * 540 (49 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 8 / 12
اتصال ورق تقویت به ستون
720 * 540 (70 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 9 / 12
اتصال ستون به بیس پلیت با نبشی
720 * 540 (72 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 10 / 12
سازه فولادی
720 * 540 (83 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 11 / 12
ستون باکس
720 * 540 (28 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 12 / 12
بیس پلیت همراه با گروت
720 * 540 (71 KB) 

 

سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 1 / 6
ستون ساخته شده با ورق
720 * 540 (60 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 2 / 6
اتصال تیر به ستون با نبشی
720 * 540 (68 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 3 / 6
اتصال تیر به ستون توسط پلیت
720 * 540 (55 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 4 / 6
تیر ورق به همراه استیفنر
720 * 540 (34 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 5 / 6
گارگاه ساخت تیرچه
720 * 540 (88 KB) 
سازه های فولادی
سازه های فولادی: عکس شماره 6 / 6
ورق اتصال بادبند
720 * 540 (67 KB) 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  سازه های فولادی اتصالات تیر و ستون 720 * 540 (63 KB)  سازه های فولادی اتصال ستون به

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
آلبوم عکس - سازه های فولادی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  سازه های فولادی اتصالات تیر و ستون 720 * 540 (63 KB)  سازه های فولادی اتصال ستون به

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme