پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹   در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۸۴۹ موافقتنامه شرح عمليات طرح هاي عمراني ملي بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه هاي اجرايي مبادله گرديد. بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده ۸/۳۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي ۶۴۶۳ پروژه در نظر گرفته شد. «گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ١٣٨۹» براي آگاهي مسئولين دستگاه هاي اجرايي و مردم از نحوه عملكرد عمراني در سال ١٣٨۹ تهيه شده است. اين گزارش داراي دو جلد است در جلد اول به «نظارت…

گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹

 

گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹
 

در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۸۴۹ موافقتنامه شرح عمليات طرح هاي عمراني ملي بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه هاي اجرايي مبادله گرديد. بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده ۸/۳۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي ۶۴۶۳ پروژه در نظر گرفته شد.

«گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ١٣٨۹» براي آگاهي مسئولين دستگاه هاي اجرايي و مردم از نحوه عملكرد عمراني در سال ١٣٨۹ تهيه شده است. اين گزارش داراي دو جلد است در جلد اول به «نظارت بر عملكرد» و جلد دوم به «ارزشيابي عملكرد» اختصاص يافته است.

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹   در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۸۴۹ موافقتنامه شرح عمليات طرح هاي عمراني ملي بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه هاي اجرايي مبادله گرديد. بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده ۸/۳۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي ۶۴۶۳ پروژه در نظر گرفته شد. «گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ١٣٨۹» براي آگاهي مسئولين دستگاه هاي اجرايي و مردم از نحوه عملكرد عمراني در سال ١٣٨۹ تهيه شده است. اين گزارش داراي دو جلد است در جلد اول به «نظارت…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹   در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۸۴۹ موافقتنامه شرح عمليات طرح هاي عمراني ملي بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه هاي اجرايي مبادله گرديد. بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده ۸/۳۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي ۶۴۶۳ پروژه در نظر گرفته شد. «گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ١٣٨۹» براي آگاهي مسئولين دستگاه هاي اجرايي و مردم از نحوه عملكرد عمراني در سال ١٣٨۹ تهيه شده است. اين گزارش داراي دو جلد است در جلد اول به «نظارت…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme