بيمه هاي مسئوليت


 


بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .
بطور كل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر (شركت بيمه) آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود كسب خواهد نمود.
با توجه به مسئوليتهاي بيشماري كه هريك از ما در قبال ساير افراد جامعه داريم مي توان تعداد بسيار متنوعي از بيمه هاي مسئوليت را برشمرد اما با توجه به ميزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود اين نوع بيمه و عدم آشنايي با گونه هاي ديگر آن شركتهاي بيمه نيز بطور معمول تعداد اندكي از اين پوششها را به مردم مي فروشند.
شركت سهامي بيمه ايران در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده بيمه هاي مسئوليت را د رمتنوعترين شكل تهيه و عرضه نموده است . د رحال حاضر بيمه هاي مسئوليت بيمه ايران با توسعه فعاليت بخش طرح هاي مخصوص ، پيشگام در ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه اي است و با پرداخت خسارتهاي مختلف به اشخاص زيانديده در بيشتر فعاليتهاي اقتصادي ، قراردادي ، حرفه اي و ساير بخشهايي كه تهديدي براي سلامت جامعه محسوب مي شوند در انواع رشته هاي مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با يكديگر نيز گرديده است . حسن و برتري بيمه هاي مسئوليت بيمه ايران ارائه شيوه هاي سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام كارشناسيهاي فني مربوطه مي باشد . براي آشنايي با انواع جديد بيمه هاي مسئوليت شما مي توانيد با اداره كل طرحهاي مخصوص بيمه ايران ايران تماس گرفته و انتظارات و پيشنهادات و درخواستهاي جديد خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نماييد. اداره كل طرحهاي مخصوص بيمه ايران مي تواند پيشنهاد شما را كارشناسي فني نموده و طرح جديد بيمه مسئوليت را مطابق نياز شما طراحي نموده و براي پوشش بيمه اي آن شرايط لازم و نرخ مربوطه را اعلام نمايد.
زير شاخه هاي بيمه مسئوليت عبارتند از:

بيمه مسئوليت عمومي

خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد مي‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زيان مسئول شناخته مي‌شوند را مسئوليت عمومي مي‌نامند. بيمه‌‌هاي مسئوليت عمومي به منظور پوشش اين قبيل موارد صادر مي‌شوند.
رشته بيمه مسئوليت عمومي مشتمل بر 15 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:

بيمه عمليات ساختماني
گاهي در طول انجام عمليات ساختماني، خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد كه ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري، پي‌كني، نصب اسكلت فلزي و ساير كارهاي عمراني است. با اخذ اين بيمه، مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
بيمه تمام خطر پيمانكاران
اين بيمه‌نامه خسارت‌هاي فيزيكي، غيرقابل پيش‌بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه‌هاي عمراني و زير بنايي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، برج‌ها، كارخانجات، سيلوها، راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌هاي آبياري و زهكشي، تونل‌ها، پل‌ها، لوله‌كشي فاضلاب، مخازن آب، موج‌شكن‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي‌دهد. مشتري اين نوع بيمه‌نامه براي شركت در مناقصه نياز به ارائه پيش‌نويش بيمه‌نامه داشته و پس از برنده شدن در مناقصه، بيمه‌نامه براي وي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت آتش سوزي
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزي‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ مي‌گردد كه غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بيمه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌ قابل‌ پرداخت‌ نيست؛‌ وليكن‌ ‌بيمه‌‌ مسئوليت مدني ناشي از آتش‌سوزي، كليه‌ زيان‌‌هاي‌ ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌سوزي‌، انفجار، تركيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.
بيمه مسئوليت جامع شهرداري
اين بيمه به منظور جبران كليه خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات احتمالي عمليات عمراني، ‌زير بنايي و ... كه تحت نظارت شهرداري انجام شود، صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت تابلوهاي تبليغاتي
اين بيمه به منظور جبران كليه خسارات مالي و جاني ناشي از خطرات احتمالي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مجموعه هاي ورزشي
صاحبان‌ اماكن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها، سالن‌هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظتي‌، گاهي‌ با حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌‌هاي‌ پزشكي‌ مراجعين‌ مي‌شود، مواجه‌ مي‌گردند كه‌ مناسب‌ترين‌ راه‌ براي‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پيش‌بيني‌ نشده‌، تهيه بيمه نامه مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌‌ است‌.
بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان(زير رشته مسئوليت عمومي)
بر اساس شرايط اين بيمه، مسئوليت شكارچيان و محيط‌بانان در جريان شكار يا انجام وظايف محيط‌باني در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اين بيمه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه‌ شونده، ارائه مي‌شود.
بيمه مسئوليت رايانه
بيمه رايانه كليه خسارت‌هاي فيزيكي وارد به رايانه اعم از آتش‌سوزي، انفجار، سيل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمين، سقوط از بلندي، برخورد جسم خارجي، نفوذ مايعات به داخل اجزا، حمل و جابجايي در محل مورد بيمه، نوسانات جريان الكترسيته و سرقت با شكست حرز را حداكثر تا مقدار ارزش رايانه، تحت پوشش قرار مي‌دهد.
بيمه مسئوليت حيوانات خانگي
اين بيمه به منظور پوشش كليه خسارات ناشي از نگهداري حيوانات خانگي اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بيماري، سرقت، زايمان و سخت‌زايي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مديران مراكز آموزشي
مسئوليت افرادي كه در مراكز آموزشي مشغول به كار يا تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراكز مي‌باشد. از اين رو در صورتي كه براي يكي از افراد در زمان حضور در مركز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراكز مي‌باشد. بيمه مسئوليت مديران مراكز آموزشي به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در مراكز آموزشي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مديران اردوها
مسئوليت افرادي كه در اردو هستند، بر عهده مدير اردو است. از اين رو در صورتي كه براي يكي از افراد در اردو اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران اردو مي‌باشد. بيمه‌ مسئوليت مديران اردوها به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در اردوها صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مستاجر در مقابل موجر
مسئوليت نگهداري مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر مي‌باشد. بيمه مسئوليت مستاجر در مقابل موجر براي پوشش خسارات مالي احتمالي است كه در زمان اجاره براي مورد اجاره ممكن است رخ دهد.
بيمه مسئوليت حرفه اي

كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه مسئوليت مدني بيمه ‌گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه - اعم از كارگران ايراني و غيرايراني- تحت پوشش اين بيمه خواهند بود. به موجب اين بيمه‌، غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد ديه و همچنين هزينه پزشكي آنان قابل پوشش مي‌باشد.
رشته بيمه مسئوليت حرفه اي مشتمل بر 20 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان
موضوع بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه‌اي به وقوع پيوسته باشد. بيمه‌نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است.
بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين
اين بيمه‌در جهت برقراري تأمين حرفه‌اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند، در برابر مالكين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و ...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني،(جاني و مالي) عرضه شده است.
بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي
اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت دلالان رسمي بيمه صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي نمايندگان بيمه
اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت نمايندگان بيمه صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي پاركينگ
در صورتي كه خسارتي براي افراد استفاده‌كننده از پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي خودرو به‌وجود آيد،‌ ممكن است مسئوليت خسارت بر عهده صاحبان پاركينگ باشد. اين بيمه‌نامه كليه خسارت‌هاي رخ‌داده در پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي را جبران مي‌نمايد.
بيمه مسئوليت مدني تورها
در صورتي كه براي يكي از مسافران تور اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتي مي‌باشد. بيمه مسئوليت آژانس‌هاي مسافرتي (ويژه تورهاي سياحتي- زيارتي) به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي مسافران تورهاي سياحتي و زيارتي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت فني بيمارستان
مدير فني بيمارستان، درمانگاه و كلينيك مسئول مشكلات احتمالي است كه در طول مراجعه بيمار به مرجع درماني براي وي رخ مي‌دهد. از اين رو بيمه‌ مسئوليت مدني مدير فني بيمارستان، درمانگاه، كلينيك به منظور پوشش خسارات جاني احتمالي ناشي از مسئوليت اين مديران طراحي شده است.
بيمه مسئوليت حرفه اي مديران و ناجيان استخر
مديران و ناجيان استخرها مسئول حفظ زندگي افرادي هستند كه از استخر استفاده مي‌كنند.اين بيمه به منظور پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات رخ داده در استخرها صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مدني نگهداري آسانسور
با وجود اينكه كه‌ تعمير و نگهداري‌ دوره‌‌اي‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكين‌ ساختمان هاي تجاري و مسكوني انجام‌ مي‌ شود و ليكن‌ بروز حوادث‌ ناشي‌ از سهل‌‌انگاري‌ در نگهداري‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ از آسانسور مي‌‌گردد. اين بيمه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد.
بيمه مسئوليت حرفه اي پيراپزشكان
با توجه به ضرورت تامين حرفه‌اي پرستاران، ‌بهياران، تكنسين‌هاي بيهوشي و اتاق عمل، تكنسين‌هاي راديولوژي، سي‌تي‌اسكن وM.R.I و نيز كارشناسان و تكنسين‌هاي آزمايشگاه، نوارنگاري وC.S.R ، اين بيمه به منظور جبران خسارات ناشي از مسئوليت پيراپزشكان صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي شهربازي
مدير شهربازي مسئوليت مشكلات احتمالي كه در حين استفاده از دستگاه‌ها براي استفاده‌كنندگان رخ مي‌دهد را بر عهده دارد. اين بيمه به منظور جبران خسارات ناشي از خطرات استفاده از دستگاه‌هاي شهربازي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي هتل داري
براساس اين طرح بيمه‌اي، خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پاركينگ وغيره باشد خسارات مالي و جاني وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.
بيمه مسئوليت مهدكودك
مديران مهدكودك‌ها در قبال مشكلات احتمالي كودكان در مهدكودك مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در مهدكودك‌ها، بيمه‌نامه مسئوليت مدني مديران مهدكودك‌ها صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مدير سينما
مديران سالن‌هاي سينما، كنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده‌كننده سالن‌ها مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين سالن‌ها، بيمه‌ مسئوليت حرفه‌اي مديران سالن‌هاي سينما، كنسرت و اجلاس صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي مديران رستوران ها
مديران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌هاي ساحلي در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده‌كننده از فضا و تجهيزات آنها مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين مكان‌ها، بيمه مسئوليت مدني مديران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌هاي ساحلي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانك ها
بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانك‌ها، كليه خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات نگهبانان مسلح بانك‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
بيمه مسئوليت حرفه اي تعمير كاران
مسئوليت كليه خسارت‌هاي وارده بر خودروها در طول مدتي كه در تعميرگاه‌ها هستند بر عهده صاحبان تعميرگاه‌ها مي‌باشد. اين بيمه به منظور پوشش كليه خسارات احتمالي ناشي از خطرات موجود در تعميرگاه‌هاي مجاز صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري
اين بيمه به منظور پوشش مسئوليت خسارات مالي ناشي از مسئوليت وكلاي دادگستري در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي سردفتران و دفترياران
اين بيمه به‌منظور پوشش خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت سردفتران و دفترياران براي افراد ثالث صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي مراقبين در منزل
اين بيمه به منظور پوشش كليه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مراقبين در منزل صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا

موضوع اين بيمه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌كنندگان كالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده كالا مي‌باشد كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
رشته بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:

بيمه مسئوليت ناشي از توليد(شركت هاي گازي)
موضوع اين بيمه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌كنندگان كالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده كالا مي‌باشد كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
بيمه مسئوليت ناشي از توليد(گارانتي عايق هاي رطوبتي)
اين بيمه به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از عدم عملكرد صحيح عايق‌هاي رطوبتي (گارانتي عايق‌هاي رطوبتي) صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت ناشي از توليد(توليدكنندگان)
موضوع اين بيمه نامه ،شامل بيمه كيفيت محصول و خسارت وارده ناشي از استفاده محصول كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد، بنا به درخواست بيمه گذار مي باشد.
ساير بيمه هاي مسئوليت
بيمه مسئوليت تعميرگاه هاي مجاز خودرو
اين بيمه نامه به منظور پوشش خطرات ناشي از مسئوليت تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو صادر مي شود.
بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان
كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران (تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه - اعم از كارگران ايراني و غيرايراني) كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه‌ مسئوليت مدني بيمه‌گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت قراردادي بيمه‌اي است كه يك‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد (يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زيان طرف ديگر شود، در اين‌صورت مسئوليت قرارداري تحقق مي يابد. رشته بيمه مسئوليت قراردادي خسارات مالي ناشي از موارد فوق را جبران مي‌نمايد.
بيمه اعتباري صداقت در امانت
براي اين بيمه هيچگونه الزامات قانوني تعيين نشده و بيمه نامه بنابر اختيار شخص تهيه مي گردد. بيمه اعتباري صداقت در امانت در مجتمع، نمايندگي ها و كارگزاري هاي بيمه ايران قابل ارائه مي باشد.
بيمه اعتباري فروش اقساطي
در اين نوع بيمه ‌نامه، مطالبات شركت‌هايي كه كالا و محصول خود را به صورت اقساطي به فروش مي‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي گيرد.كليه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت‌هايي كه بر اساس قرارداد فروش تنظيمي، عمليات فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌دهند مي‌توانند از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه‌اي ياد شده استفاده نمايند.
بيمه طرح هاي خاص
بيمه طرح هاي مخصوص زماني صادر مي شود كه موضوع براي بيمه گر جديد باشد خسارات تحت پوشش و ميزان حق بيمه طبق توافق طرفين تعيين مي شود.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir