پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

لزوم رعایت آیین نامه های ایمنی به همراه دانلود متن آنها رعایت اصول HSE ( ایمنی ، سلامت و محیط زیست ) یکی از مسئولیت های ویژه کار فرمایان ، مدیران ، کارشناسان ، کار کنان ، کارگران ، پیمانکار

آیین نامه های ایمنی و حفاظت کار پارت (1)

لزوم رعایت آیین نامه های ایمنی به همراه دانلود متن آنها

رعایت اصول HSE ( ایمنی ، سلامت و محیط زیست ) یکی از مسئولیت های ویژه کار فرمایان ، مدیران ، کارشناسان ، کار کنان ، کارگران ، پیمانکاران و مشاوران شرکتهای آب و فاضلاب است و فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار و رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و به استناد ماده 85 قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت مفاد دستورالعمل های مصوب شورای عالی حفاظت فنی که برای جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین سلامت کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود برای کلیه کارگاهها ، کارگران و کارفرمایان الزامی است .

بر همین اساس کمیته ملی ایمنی و حفاظت کار مستقر در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آیین نامه های ایمنی که توسط شورایعالی حفاظت فنی تدوین گردیده جهت اجرا و بهره برداری به کلیه شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ نموده است .

جهت دانلود دستورالعمل های نامبرده به لینک ایمنی و حفاظت کار شرکت بخش دریافت بخشنامه های ایمنی و حفاظت کار مراجعه نمایید .

آیین نامه ها به شرح ذیل است:

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها ............................... 1- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها ................................ 2- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها..... 3- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها ..................................................4- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ........................................ 5- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری .................................................. 6- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی .................... 7- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی ................................................... 8- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور ................................................... 9- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور ..........................................10- 100 ( محل دانلود )

دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور .....................................11- 100 ( محل دانلود )

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور .................. 12- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکترکی در کارگاهها ..................... 13- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار ............................................... 14- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار .................... 15- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ........................................... 16- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم .................................. 17- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه پیشگیری پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها ............... 18- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار ....... 19- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظت ، حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع ................... 20- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی ................................ 21- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی ....................................... 22 – 100 ( محل دانلود )

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها ............................................ 23- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه حفاظت و ایمنی در آزمایشگاهها ....................................... 24- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ................................. 25- 100 ( محل دانلود )

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان ........................ 26- 100 ( محل دانلود )

 

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

لزوم رعایت آیین نامه های ایمنی به همراه دانلود متن آنها رعایت اصول HSE ( ایمنی ، سلامت و محیط زیست ) یکی از مسئولیت های ویژه کار فرمایان ، مدیران ، کارشناسان ، کار کنان ، کارگران ، پیمانکار

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
آیین نامه های ایمنی و حفاظت کار پارت (1)

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

لزوم رعایت آیین نامه های ایمنی به همراه دانلود متن آنها رعایت اصول HSE ( ایمنی ، سلامت و محیط زیست ) یکی از مسئولیت های ویژه کار فرمایان ، مدیران ، کارشناسان ، کار کنان ، کارگران ، پیمانکار

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme