پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کنترل بار در فرودگاهفايلها X-Ray Bag Control.wmv 10.6 MB   حمل و نقل مواد پرتوزافايلها Transport

فیلم‌های آموزشی

کنترل بار در فرودگاهفايلها
X-Ray Bag Control.wmv 10.6 MB  
حمل و نقل مواد پرتوزافايلها
Transportation of Radioactive Materials.wmv 13.8 MB  
خطرات برنزه کردن پوستفايلها
to Tan.wmv 11.99 MB  
خطر پرتوگیری در خانم های باردارفايلها
Pregnant Woman.wmv 8 MB  
پزشکی هسته ایفايلها
Nuclear Medicine.wmv 9.35 MB  
فرهای ماکروویوفايلها
Microwave Oven.wmv 10.29 MB  
زندگی در مجاورت تاسیسات هسته ایفايلها
Living near Nuclear Power Plants.wmv 17.74 MB  
نشانگرهای لیزریفايلها
Laser Pointers.wmv 11.97 MB  
معرفی پرتوهافايلها
Introduction of Rays.wmv 7.15 MB  
لیزرهای زیباییفايلها
Derma and Beauty Lasers.wmv 9.57 MB  
آنتن‌های BTSفايلها
BTS Antenna.wmv 14.72 MB  

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کنترل بار در فرودگاهفايلها X-Ray Bag Control.wmv 10.6 MB   حمل و نقل مواد پرتوزافايلها Transport

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
فیلم‌های آموزشی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کنترل بار در فرودگاهفايلها X-Ray Bag Control.wmv 10.6 MB   حمل و نقل مواد پرتوزافايلها Transport

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme