گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹

 

گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۱۳۸۹
 

در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۸۴۹ موافقتنامه شرح عمليات طرح هاي عمراني ملي بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه هاي اجرايي مبادله گرديد. بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده ۸/۳۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي ۶۴۶۳ پروژه در نظر گرفته شد.

«گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ١٣٨۹» براي آگاهي مسئولين دستگاه هاي اجرايي و مردم از نحوه عملكرد عمراني در سال ١٣٨۹ تهيه شده است. اين گزارش داراي دو جلد است در جلد اول به «نظارت بر عملكرد» و جلد دوم به «ارزشيابي عملكرد» اختصاص يافته است.

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir