پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

پیامهای ایمنی , بهداشت و محیط زیست     ايمني نمي­گويد چه كار كنیم، مي­گويد چگونه كار كنیمsafety is not about what we do, it's about what we are     از اشتباهات دیگران درس بگیرید، نه اینکه دیگران از اشتباهات شما  درس بگیرندLearn from others mistakes; don’t have others learn from you     نادیده گرفتن یک اخطار، می­تواند سوگ بزرگی را  به بار آوردIgnoring a warning can cause much mourning   " فرهنگ ایمنی قوی زمانی…

پیامهای ایمنی , بهداشت و محیط زیست

پیامهای ایمنی , بهداشت و محیط زیست  •      ايمني نمي­گويد چه كار كنیم، مي­گويد چگونه كار كنیم

safety is not about what we do, it's about what we are

  •      از اشتباهات دیگران درس بگیرید، نه اینکه دیگران از اشتباهات شما  درس بگیرند

Learn from others mistakes; don’t have others learn from you

  •      نادیده گرفتن یک اخطار، می­تواند سوگ بزرگی را  به بار آورد

Ignoring a warning can cause much mourning

  •    " فرهنگ ایمنی قوی زمانی آغاز می­شود که ما ایمنی به را به صورت عادت درآوریم"

A Strong Safety Culture Begins When We Start Making Safety A Habit

  •     "ایمنی حضور ذهن است، و حوادث عدم حضور ذهن "

Safety is a Presence of Mind, Accidents are an Absence of Mind

  •      حتی در دنیای فن آوری، چشمان شما هنوز ارزشمندترین و بزرگترین دارایی شما هستند، با استفاده کردن از شیلد صورت، آنها را محافظت نمائید.

Even in a hi-tech world, your eyes are still your greatest asset

Thus using face shield, protect them

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

پیامهای ایمنی , بهداشت و محیط زیست     ايمني نمي­گويد چه كار كنیم، مي­گويد چگونه كار كنیمsafety is not about what we do, it's about what we are     از اشتباهات دیگران درس بگیرید، نه اینکه دیگران از اشتباهات شما  درس بگیرندLearn from others mistakes; don’t have others learn from you     نادیده گرفتن یک اخطار، می­تواند سوگ بزرگی را  به بار آوردIgnoring a warning can cause much mourning   " فرهنگ ایمنی قوی زمانی…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
بهداشت و محیط زیست

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

پیامهای ایمنی , بهداشت و محیط زیست     ايمني نمي­گويد چه كار كنیم، مي­گويد چگونه كار كنیمsafety is not about what we do, it's about what we are     از اشتباهات دیگران درس بگیرید، نه اینکه دیگران از اشتباهات شما  درس بگیرندLearn from others mistakes; don’t have others learn from you     نادیده گرفتن یک اخطار، می­تواند سوگ بزرگی را  به بار آوردIgnoring a warning can cause much mourning   " فرهنگ ایمنی قوی زمانی…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme