پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

تعاریف بازرسی چشمی : تعریف :بازرسی چشمی عبارت است از كنترل روز به روز وضعیت قطعات مورد ساخت و رسیدگی از نظر پذیرش آنها طبق مشخصات ، معمولا " نخستین مرحله در بررسی هر قطعه ، بازرسی چشمی آن است . بازدید یا بازرسی چشمی یكی از مهمترین و متداولترین روش بازرسی به شمار می آید . اصول :پارامترهای مهم در بازرسی چشمی عبارتند از شدت نور محیط و نوع نور محیط ، شرایط سطح و آماده سازی سطح مانند تمیز كاری قطعه ، زاویه نور نیز خیلی اهمیت دارد ،‌ چون بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح ( تابش نور تحت زاویه…

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

تعاریف بازرسی چشمی : تعریف :بازرسی چشمی عبارت است از كنترل روز به روز وضعیت قطعات مورد ساخت و رسیدگی از نظر پذیرش آنها طبق مشخصات ، معمولا " نخستین مرحله در بررسی هر قطعه ، بازرسی چشمی آن است . بازدید یا بازرسی چشمی یكی از مهمترین و متداولترین روش بازرسی به شمار می آید . اصول :پارامترهای مهم در بازرسی چشمی عبارتند از شدت نور محیط و نوع نور محیط ، شرایط سطح و آماده سازی سطح مانند تمیز كاری قطعه ، زاویه نور نیز خیلی اهمیت دارد ،‌ چون بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح ( تابش نور تحت زاویه…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
تقویم آموزشی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

تعاریف بازرسی چشمی : تعریف :بازرسی چشمی عبارت است از كنترل روز به روز وضعیت قطعات مورد ساخت و رسیدگی از نظر پذیرش آنها طبق مشخصات ، معمولا " نخستین مرحله در بررسی هر قطعه ، بازرسی چشمی آن است . بازدید یا بازرسی چشمی یكی از مهمترین و متداولترین روش بازرسی به شمار می آید . اصول :پارامترهای مهم در بازرسی چشمی عبارتند از شدت نور محیط و نوع نور محیط ، شرایط سطح و آماده سازی سطح مانند تمیز كاری قطعه ، زاویه نور نیز خیلی اهمیت دارد ،‌ چون بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح ( تابش نور تحت زاویه…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme