پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در صورت عدم اتصال این دیواربه دیوار برشی به مرور زمان در محل اتصال دو دیوار شاهد ترک های عمودی خواهیم بود .   برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

جزئیات اتصال نگه دارنده های عمودی به دیوارهای تیغه

در صورت عدم اتصال این دیواربه دیوار برشی به مرور زمان در محل اتصال دو دیوار شاهد ترک های عمودی خواهیم بود .

 

1-9

برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در صورت عدم اتصال این دیواربه دیوار برشی به مرور زمان در محل اتصال دو دیوار شاهد ترک های عمودی خواهیم بود .   برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
جزئیات اتصال نگه دارنده های عمودی به دیوارهای تیغه

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در صورت عدم اتصال این دیواربه دیوار برشی به مرور زمان در محل اتصال دو دیوار شاهد ترک های عمودی خواهیم بود .   برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme