پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در ادامه جزوه کاربردی روش های مختلف ترازیابی را دانلود خواهید نمود. سرفصل ها:   ترازيابى به كمك وسايل ساده (تراز شاقولى - شمشه تراز)ترازيابى هيدرواستاتيكى (روش استفاده از شيلنگ تراز)ترازيابى هندسى (ترازيابى مستقيم)ترازيابى مثلثاتى (ترازيابى غيرمستقيم)ترازيابى به كمك ترازياب هاى الكترونيكىترازيابى به كمك انواع تئودوليت هاى اپتيكى و الكترونيكىترازيابى فشارسنجىترازيابى به كمك عكس هاى هوايىترازيابى به كمك سيستم تعيين موقعيت ماهواره اى   دانلود جزوه روش های مختلف ترازیابی

دانلود جزوه روش های مختلف ترازیابی

در ادامه جزوه کاربردی روش های مختلف ترازیابی را دانلود خواهید نمود. سرفصل ها:

 

ترازيابى به كمك وسايل ساده (تراز شاقولى - شمشه تراز)
ترازيابى هيدرواستاتيكى (روش استفاده از شيلنگ تراز)
ترازيابى هندسى (ترازيابى مستقيم)
ترازيابى مثلثاتى (ترازيابى غيرمستقيم)
ترازيابى به كمك ترازياب هاى الكترونيكى
ترازيابى به كمك انواع تئودوليت هاى اپتيكى و الكترونيكى
ترازيابى فشارسنجى
ترازيابى به كمك عكس هاى هوايى
ترازيابى به كمك سيستم تعيين موقعيت ماهواره اى

 

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در ادامه جزوه کاربردی روش های مختلف ترازیابی را دانلود خواهید نمود. سرفصل ها:   ترازيابى به كمك وسايل ساده (تراز شاقولى - شمشه تراز)ترازيابى هيدرواستاتيكى (روش استفاده از شيلنگ تراز)ترازيابى هندسى (ترازيابى مستقيم)ترازيابى مثلثاتى (ترازيابى غيرمستقيم)ترازيابى به كمك ترازياب هاى الكترونيكىترازيابى به كمك انواع تئودوليت هاى اپتيكى و الكترونيكىترازيابى فشارسنجىترازيابى به كمك عكس هاى هوايىترازيابى به كمك سيستم تعيين موقعيت ماهواره اى   دانلود جزوه روش های مختلف ترازیابی

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دانلود جزوه روش های مختلف ترازیابی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در ادامه جزوه کاربردی روش های مختلف ترازیابی را دانلود خواهید نمود. سرفصل ها:   ترازيابى به كمك وسايل ساده (تراز شاقولى - شمشه تراز)ترازيابى هيدرواستاتيكى (روش استفاده از شيلنگ تراز)ترازيابى هندسى (ترازيابى مستقيم)ترازيابى مثلثاتى (ترازيابى غيرمستقيم)ترازيابى به كمك ترازياب هاى الكترونيكىترازيابى به كمك انواع تئودوليت هاى اپتيكى و الكترونيكىترازيابى فشارسنجىترازيابى به كمك عكس هاى هوايىترازيابى به كمك سيستم تعيين موقعيت ماهواره اى   دانلود جزوه روش های مختلف ترازیابی

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme