پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دانلود کتاب تاسیسات 90 کاملترین کتاب تاسیساتی کشور در 2 جلد و 16 سر فصل که تمامی نیاز های مهندسین تاسیسات را نسبت به چگونگی انجام محاسبات و شرح کارکرد دستگاهها رفع نموده و به کتابهای قدیمی و منسوخ تاسیسات 77و تاسیسات مهندس طباطبایی بی نیاز میسازد.همچنین مجموعه از آموزش نرم افزار های محبوب تاسیسات در آن گنجانیده شده است.   دانلود فهرست مطالب کتاب   هزینه دریافت رمز و دانلود برای 2جلد کتاب 20000تومان است. برای چگونگی پرداخت مبلغ به ضورت کارت به کارت یا اینترنتی به صفحه نحوه سفارش مراجعه…

دانلود کتاب تاسیسات

دانلود کتاب تاسیسات 90 کاملترین کتاب تاسیساتی کشور در 2 جلد و 16 سر فصل که تمامی نیاز های مهندسین تاسیسات را نسبت به چگونگی انجام محاسبات و شرح کارکرد دستگاهها رفع نموده و به کتابهای قدیمی و منسوخ تاسیسات 77و تاسیسات مهندس طباطبایی بی نیاز میسازد.همچنین مجموعه از آموزش نرم افزار های محبوب تاسیسات در آن گنجانیده شده است.

 دانلود فهرست مطالب کتاب

 

هزینه دریافت رمز و دانلود برای 2جلد کتاب 20000تومان است.

برای چگونگی پرداخت مبلغ به ضورت کارت به کارت یا اینترنتی به صفحه نحوه سفارش مراجعه نمایید.


آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دانلود کتاب تاسیسات 90 کاملترین کتاب تاسیساتی کشور در 2 جلد و 16 سر فصل که تمامی نیاز های مهندسین تاسیسات را نسبت به چگونگی انجام محاسبات و شرح کارکرد دستگاهها رفع نموده و به کتابهای قدیمی و منسوخ تاسیسات 77و تاسیسات مهندس طباطبایی بی نیاز میسازد.همچنین مجموعه از آموزش نرم افزار های محبوب تاسیسات در آن گنجانیده شده است.   دانلود فهرست مطالب کتاب   هزینه دریافت رمز و دانلود برای 2جلد کتاب 20000تومان است. برای چگونگی پرداخت مبلغ به ضورت کارت به کارت یا اینترنتی به صفحه نحوه سفارش مراجعه…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دانلود کتاب تاسیسات

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دانلود کتاب تاسیسات 90 کاملترین کتاب تاسیساتی کشور در 2 جلد و 16 سر فصل که تمامی نیاز های مهندسین تاسیسات را نسبت به چگونگی انجام محاسبات و شرح کارکرد دستگاهها رفع نموده و به کتابهای قدیمی و منسوخ تاسیسات 77و تاسیسات مهندس طباطبایی بی نیاز میسازد.همچنین مجموعه از آموزش نرم افزار های محبوب تاسیسات در آن گنجانیده شده است.   دانلود فهرست مطالب کتاب   هزینه دریافت رمز و دانلود برای 2جلد کتاب 20000تومان است. برای چگونگی پرداخت مبلغ به ضورت کارت به کارت یا اینترنتی به صفحه نحوه سفارش مراجعه…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme