پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

سرعت مجاز هوا در كانال ها

سرعت مجاز هوا در كانال ها

برای محاسبه سرعت استاندارد هوا در كانال های رفت و برگشت بر حسب نوع كاربری می توان از جدول زیر استفاده كرد.

سرعت مجاز  هوا در كانال بر حسب FPM

نوع كاربری

کانال اصلی

کانال فرعی(شاخه ها)

کاربرد

رفت

برگشت

رفت

برگشت

منازل

1000

800

600

600

آپارتمان

1500

1300

1200

1000

اتاق هتل

1500

1300

1200

1200

اتاق بستری بیمار

1500

1300

1200

 

کتابخانه

1800

1400

1400

 

سالن تئاتر

1300

1100

1000

 

دفاتر اداری

2000

1500

1600

 

رستوران

2000

1500

1600

 

فروشگاه

2000

1500

1600

 

بانک

2000

1500

1600

 

کافه تریا

2000

1500

1600

 

صنایع

3000

1600

2500

 

منبع :

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
سرعت مجاز هوا در كانال ها
بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme