پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

بسم الله الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎  به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخص

سوگند نامه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎  به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخصي خودرا در آن دخالت ندهم وتمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم وهيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم وننويسم ورازدار وامين باشم.   

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

بسم الله الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎  به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخص

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
سوگند نامه

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

بسم الله الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته‎  به راستي ودرستي عقيده خودرا اظهار نمايم واغراض شخص

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme