پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

كتاب 1000 مسئله مقاومت مصالح تاليف دكتر حجت ا... عادلي

دانلود کامل کتاب مقاومت مصالح تالیف دکتر حجت ا.. عادلی به ترتیب فصول

 • فصل اول : کشش و فشار
 • فصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک
 • فصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری
 • فصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ
 • فصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش
 • فصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار
 • فصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی
 • فصل هشتم : تنش در تیرها
 • فصل نهم : پیچش
 • فصل دهم : تغییر شکل تیرها
 • فصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک
 • فصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها
 • فصل سیزدهم : ستونها
 • ضمایم و پیوستها

فصل اول : کشش و فشار

http://www.4shared.com/file/142822702/790c5af/moghavemat_dr_adeli_fasle_1.html

فصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک

http://www.4shared.com/file/143186626/77a3dc89/moghavemat_dr_adeli_fasle_2.html

فصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری

http://www.4shared.com/file/143224632/ff88b55/moghavemat_dr_adeli_fasle_3.html

فصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ

http://www.4shared.com/file/143224641/d9b04c28/moghavemat_dr_adeli_fasle_4.html

فصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش

http://www.4shared.com/file/143229030/17114e16/moghavemat_dr_adeli_fasle_5.html

فصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار

http://www.4shared.com/file/143229048/568b50e3/moghavemat_dr_adeli_fasle_6.html

فصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی

http://www.4shared.com/file/143229041/2f57e847/moghavemat_dr_adeli_fasle_7.html

فصل هشتم : تنش در تیرها

http://www.4shared.com/file/162584252/ed4ca0df/moghavemat_dr_adeli_fasle_8.html

فصل نهم : پیچش

http://www.4shared.com/file/162584236/bc7bc340/moghavemat_dr_adeli_fasle_9.html

فصل دهم : تغییر شکل تیرها

http://www.4shared.com/file/162584231/221f56e3/moghavemat_dr_adeli_fasle_10.html

فصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک

http://www.4shared.com/file/162584238/5bc3ee47/moghavemat_dr_adeli_fasle_11.html

فصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها

http://www.4shared.com/file/144962855/b2d3a32b/moghavemat_dr_adeli_fasle_12.html

فصل سیزدهم : ستونها

http://www.4shared.com/file/162584224/4b6e932d/moghavemat_dr_adeli_fasle_13.html

ضمایم و پیوستها

http://www.4shared.com/file/162584223/d50a068e/moghavemat_dr_adeli_zamaem.html

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
كتاب 1000 مسئله مقاومت مصالح تاليف دكتر حجت ا... عادلي
بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme