كتاب 1000 مسئله مقاومت مصالح تاليف دكتر حجت ا... عادلي

دانلود کامل کتاب مقاومت مصالح تالیف دکتر حجت ا.. عادلی به ترتیب فصول

 • فصل اول : کشش و فشار
 • فصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک
 • فصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری
 • فصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ
 • فصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش
 • فصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار
 • فصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی
 • فصل هشتم : تنش در تیرها
 • فصل نهم : پیچش
 • فصل دهم : تغییر شکل تیرها
 • فصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک
 • فصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها
 • فصل سیزدهم : ستونها
 • ضمایم و پیوستها

فصل اول : کشش و فشار

http://www.4shared.com/file/142822702/790c5af/moghavemat_dr_adeli_fasle_1.html

فصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک

http://www.4shared.com/file/143186626/77a3dc89/moghavemat_dr_adeli_fasle_2.html

فصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری

http://www.4shared.com/file/143224632/ff88b55/moghavemat_dr_adeli_fasle_3.html

فصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ

http://www.4shared.com/file/143224641/d9b04c28/moghavemat_dr_adeli_fasle_4.html

فصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش

http://www.4shared.com/file/143229030/17114e16/moghavemat_dr_adeli_fasle_5.html

فصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار

http://www.4shared.com/file/143229048/568b50e3/moghavemat_dr_adeli_fasle_6.html

فصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی

http://www.4shared.com/file/143229041/2f57e847/moghavemat_dr_adeli_fasle_7.html

فصل هشتم : تنش در تیرها

http://www.4shared.com/file/162584252/ed4ca0df/moghavemat_dr_adeli_fasle_8.html

فصل نهم : پیچش

http://www.4shared.com/file/162584236/bc7bc340/moghavemat_dr_adeli_fasle_9.html

فصل دهم : تغییر شکل تیرها

http://www.4shared.com/file/162584231/221f56e3/moghavemat_dr_adeli_fasle_10.html

فصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک

http://www.4shared.com/file/162584238/5bc3ee47/moghavemat_dr_adeli_fasle_11.html

فصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها

http://www.4shared.com/file/144962855/b2d3a32b/moghavemat_dr_adeli_fasle_12.html

فصل سیزدهم : ستونها

http://www.4shared.com/file/162584224/4b6e932d/moghavemat_dr_adeli_fasle_13.html

ضمایم و پیوستها

http://www.4shared.com/file/162584223/d50a068e/moghavemat_dr_adeli_zamaem.html


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir