پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  ماشین حساب مهندسی کاملا شبیه به ماشین حساب واقعیویژگی های نرم افزارانجام عملیات معمولی حسابانجام عملیات جبریمحاسبات کسری تبدیل به اعشاردرجه,دقیقه,ثانیه,محاسبات و تبدیل واحد هانمایش

ماشین حساب مهندسی کاملا شبیه به ماشین حساب واقعی

 

ماشین حساب مهندسی کاملا شبیه به ماشین حساب واقعی

ویژگی های نرم افزار

انجام عملیات معمولی حساب

انجام عملیات جبری

محاسبات کسری تبدیل به اعشار

درجه,دقیقه,ثانیه,محاسبات و تبدیل واحد ها

نمایش تاریخچه نتایج

شخصی سازی واحد ها

درصد,توابع,تمیز دادن درجه,رادیان

و غیره…


 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  ماشین حساب مهندسی کاملا شبیه به ماشین حساب واقعیویژگی های نرم افزارانجام عملیات معمولی حسابانجام عملیات جبریمحاسبات کسری تبدیل به اعشاردرجه,دقیقه,ثانیه,محاسبات و تبدیل واحد هانمایش

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
ماشین حساب مهندسی کاملا شبیه به ماشین حساب واقعی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  ماشین حساب مهندسی کاملا شبیه به ماشین حساب واقعیویژگی های نرم افزارانجام عملیات معمولی حسابانجام عملیات جبریمحاسبات کسری تبدیل به اعشاردرجه,دقیقه,ثانیه,محاسبات و تبدیل واحد هانمایش

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme