پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه   از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد: 1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله 2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در طبقات 3-محاسبه تغییر مکانهای نسبی و مطلق مجاز طبقات در زلزله 4-محاسبه پیچش کل و همچنین مقدار پیچش در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن پیچش اتفاقی در صورت لزوم 5-محاسبه لنگرهای مقاوم و محرک سازه و کنترل واژگونی سازه 6-محاسبه طیف طرح استاندارد برای روش تحلیل شبه دینامیکی سازه در برابر زلزله 7-بررسی قابل قبول…

نرم افزار تحلیل بر اساس آیین نامه 2800

 این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه

 

از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد:

1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله

2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در طبقات

3-محاسبه تغییر مکانهای نسبی و مطلق مجاز طبقات در زلزله

4-محاسبه پیچش کل و همچنین مقدار پیچش در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن پیچش اتفاقی در صورت لزوم

5-محاسبه لنگرهای مقاوم و محرک سازه و کنترل واژگونی سازه

6-محاسبه طیف طرح استاندارد برای روش تحلیل شبه دینامیکی سازه در برابر زلزله

7-بررسی قابل قبول بودن و یا نبودن سازه، با توجه به سیستم سازه ای، ارتفاع سازه، پهنه قرارگیری سازه و ....

8-ارایه برخی توصیه ها در طراحی سازه با توجه به مشخصات سازه به کاربر

9-محاسبه نیروهای وارد بر دیافراگم هر یک از طبقات

10-بررسی سازه برای اثر پی-دلتا

دریافت فایلها

نام فایل

فرمت امكان چاپ حجم Kb

توضیح

 soft02_04.zip

EXE

yes 1440

فایل اجرایی جهت طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه 2800

 soft02_04.pdf

PDF

yes 153

راهنمای نرم افزار طراحی سازه ها بر اساس آیین نامه 2800


آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه   از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد: 1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله 2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در طبقات 3-محاسبه تغییر مکانهای نسبی و مطلق مجاز طبقات در زلزله 4-محاسبه پیچش کل و همچنین مقدار پیچش در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن پیچش اتفاقی در صورت لزوم 5-محاسبه لنگرهای مقاوم و محرک سازه و کنترل واژگونی سازه 6-محاسبه طیف طرح استاندارد برای روش تحلیل شبه دینامیکی سازه در برابر زلزله 7-بررسی قابل قبول…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نرم افزار تحلیل بر اساس آیین نامه 2800

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این نرم افزار با دریافت اطلاعات مربوط به سازه   از کاربر دارای قابلیت انجام کارهای زیر میباشد: 1-محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله 2-محاسبه برش پایه زلزله به همراه توزیع این برش در طبقات 3-محاسبه تغییر مکانهای نسبی و مطلق مجاز طبقات در زلزله 4-محاسبه پیچش کل و همچنین مقدار پیچش در هر یک از طبقات با در نظر گرفتن پیچش اتفاقی در صورت لزوم 5-محاسبه لنگرهای مقاوم و محرک سازه و کنترل واژگونی سازه 6-محاسبه طیف طرح استاندارد برای روش تحلیل شبه دینامیکی سازه در برابر زلزله 7-بررسی قابل قبول…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme