پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نقشــــــــه هاي فونداسیون و نصــب دکـــــــلهاي

نقشــــــــه هاي فونداسیون و نصــب دکـــــــلهاي

45 و 18 و 60 و 30 و 42 و 48 متري

 برای دریِافت و مشــــاهده پکینگ لیست، نقشــــــــه فونداسیون و نصــب دکـــــــل  45 متري ســه‌پایه خودایستا طرح ناجا (دکل های بدون نردبان) اینجا را کلیک کنید (توجه شود که بدون شابلون فونداسیون، به هیچ وجه فونداسیون اجرا نگردد)

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا  18متری طرح ناجا اینجا را کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکـــل خودایستا   60متری اینجا  را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 30 متری ناجا  (سنگين نردبان دار)   اینجارا کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 30 متری ناجا  (سبك)   اینجارا کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه نصب دکل خودایستا 42 متری کارون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه فونداسیون دکل خودایستا 42 متری کارون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 30 متری کارون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 48 متری ناجا اینجا را کلیک کنید.

براي اطلاعات بيشتر با لينك زير وصل شويد...
لينك اتصال

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نقشــــــــه هاي فونداسیون و نصــب دکـــــــلهاي
بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme