پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

1. بازرسي و انجام آزمونهاي غير مخرب سازه هاي ساختماني و صنعتي در زمينه جوش 2. ارائه خدمات نظارت ارشد بین المللی جوشکاری 3. صدور گواهینامه صلاحیت جوشکاری 4. نگارش PQR ، WPS ,WQT

کنترل و بازرسی جوش

 

1. بازرسي و انجام آزمونهاي غير مخرب سازه هاي ساختماني و صنعتي در زمينه جوش


2. ارائه خدمات نظارت ارشد بین المللی جوشکاری


3. صدور گواهینامه صلاحیت جوشکاری


4. نگارش PQR ، WPS ,WQT و تایید آن توسط AWS . CWS


5. تایید محصولات و مواد مصرفی کارگاهی


6. بازنگری گزارشهای بازرسی جوش


7. تایید NDT.MAP


8. تایید ایمنی جوشکاران و محیط جوشکاری

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

1. بازرسي و انجام آزمونهاي غير مخرب سازه هاي ساختماني و صنعتي در زمينه جوش 2. ارائه خدمات نظارت ارشد بین المللی جوشکاری 3. صدور گواهینامه صلاحیت جوشکاری 4. نگارش PQR ، WPS ,WQT

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
کنترل و بازرسی جوش

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

1. بازرسي و انجام آزمونهاي غير مخرب سازه هاي ساختماني و صنعتي در زمينه جوش 2. ارائه خدمات نظارت ارشد بین المللی جوشکاری 3. صدور گواهینامه صلاحیت جوشکاری 4. نگارش PQR ، WPS ,WQT

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme