پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) فارسی برگرفته از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دریافت به ادامه مطلب بروید   A,B ردیف عنوان ردیف عنوان ردیف عنوان 1. Acetaldehyde 12. Aluminum hydroxide 23. Benzyl Chloride 2. Acetic acid 13. Aluminum nitrate 24. Bisphenol A 3. Acetic anhydride 14. Aluminum oxide 25. Boric acid 4. Acetone 15. ammonia gas 26. Boron oxide 5. Acetylene 16. Ammonium chloride 27. Bromine 6. acid nitric 17. ammonium hydroxid 28. butane 7. Acrylonitrile 18. Ammonium nitrate…

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) فارسی برگرفته از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دریافت به ادامه مطلب بروید   A,B ردیف عنوان ردیف عنوان ردیف عنوان 1. Acetaldehyde 12. Aluminum hydroxide 23. Benzyl Chloride 2. Acetic acid 13. Aluminum nitrate 24. Bisphenol A 3. Acetic anhydride 14. Aluminum oxide 25. Boric acid 4. Acetone 15. ammonia gas 26. Boron oxide 5. Acetylene 16. Ammonium chloride 27. Bromine 6. acid nitric 17. ammonium hydroxid 28. butane 7. Acrylonitrile 18. Ammonium nitrate…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
msds فارسی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) فارسی برگرفته از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دریافت به ادامه مطلب بروید   A,B ردیف عنوان ردیف عنوان ردیف عنوان 1. Acetaldehyde 12. Aluminum hydroxide 23. Benzyl Chloride 2. Acetic acid 13. Aluminum nitrate 24. Bisphenol A 3. Acetic anhydride 14. Aluminum oxide 25. Boric acid 4. Acetone 15. ammonia gas 26. Boron oxide 5. Acetylene 16. Ammonium chloride 27. Bromine 6. acid nitric 17. ammonium hydroxid 28. butane 7. Acrylonitrile 18. Ammonium nitrate…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme