دانلود فیلم کامل آموزش ریاضیات عمومی ۲ دانشگاه صنعتی شریف

   

 • جلسه ۱ – مقدمه جبر و توصیف جبر – فضای حقیقی
 • جلسه ۲ -مفهوم صفحه – مقدمه زیرفضاهای مستوی
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۳ – زیرفضاهای مستوی
 • جلسه ۴ – ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی
 • جلسه ۵ – روش گرام اشمیت
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۶ – نگاشت و تابع خطی یک
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۷ – نگاشت و تابع خطی دو
 • جلسه ۸ – نگاشت و تابع خطی ۳ – ضرب خارجی یک
 • جلسه ۹ – ضرب خارجی ۲ – دوران
 • جلسه ۱۰ – حجم و دترمینان
 • جلسه ۱۱ – بردار ویژه
 • جلسه ۱۲ – تعریف تعامد – ماتریس متعامد یک
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۱۳ – تعریف تعامد – ماتریس متعامد 2 – دوران – خم پارامتری
 • جلسه ۱۴ -مختصات قطبی
 • دریافت جلسه با حجم کم با کیفیت بالا
 • جلسه ۱۵ – خم پیوسته و منظم
 • جلسه ۱۶ – روشهای نمابش تابع – مجموعه تراز یک
 • جلسه ۱۷ – مجموعه تراز دو
 • جلسه ۱۸ – تغییر مختصات
 • جلسه ۱۹ – پیوستگی و حد
 • جلسه ۲۰ – مشتق و تقریب خطی یک
 • جلسه ۲۱ – مشتق و تقریب خطی دو
 • جلسه ۲۲ – مشتق و تقریب خطی 3 – قواعد مهم مشتق
 • جلسه ۲۳ – میدان گرادیان
 • جلسه ۲۴ – مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای
 • جلسه ۲۵ – نقاط بحرانی و آزمون مشتق
 • جلسه ۲۶ – توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)
 • جلسه ۲۷ – توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) – بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)
 • جلسه ۲۸ – بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)
 • جلسه ۲۹ – انتگرال(بخش اول)
 • جلسه ۳۰ – انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)
 • جلسه ۳۱ – انتگرال چند متغیره(بخش اول)
 • جلسه ۳۲ – انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)
 • جلسه ۳۳ – تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات
 • جلسه ۳۴ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)
 • جلسه ۳۵ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)
 • جلسه ۳۶ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)
 • جلسه ۳۷ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)
 • جلسه ۳۸ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)
 • جلسه ۳۹ – قضیه گرین
 • جلسه ۴۰ – انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)
 • جلسه ۴۱ – انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس

 • تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir