آلبوم عکس - آزمایشگاه مکانیک خاک

 

آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 1 / 12
یک نمونه ظرف آزمایش
720 * 540 (45 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 2 / 12
ترازوی آزمایش
720 * 540 (54 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 3 / 12
در حال اندازه گیری وزن ظرف
720 * 540 (46 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 4 / 12
گرمکن با کنترل دما
720 * 540 (34 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 5 / 12
دما بین 105 تا 110 درجه
720 * 540 (32 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 6 / 12
ظروف درون گرمکن
720 * 540 (52 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 7 / 12
آزمایش تراکم خاک
720 * 540 (62 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 8 / 12
کوبیدن خاک در پنج لایه با رطوبت های مختلف
720 * 540 (58 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 9 / 12
57 ضربه برای هر لایه
720 * 540 (70 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 10 / 12
تراکم خاک در پنج لایه
720 * 540 (58 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 11 / 12
بدست آوردن وزن خاک متراکم
720 * 540 (56 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 12 / 12
ترازویی سنگین تر برای آزمایش تراکم
720 * 540 (58 KB) 

 

آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 1 / 12
نمونه خاک
720 * 540 (95 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 2 / 12
آزمایشگاه مکانیک خاک
720 * 540 (71 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 3 / 12
تقسیم خاک
720 * 540 (82 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 4 / 12
تقسیم بندی خاک
720 * 540 (75 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 5 / 12
ظرف آزمایش هم ارز ماسه ای
720 * 540 (42 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 6 / 12
دستگاه شیکر
720 * 540 (64 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 7 / 12
دستگاه در حال انجام عمل اختلاط
720 * 540 (42 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 8 / 12
اختلاط از نمای نزدیکتر
720 * 540 (40 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 9 / 12
جدا سازی درشت دانه ها و ریزدانه ها
720 * 540 (47 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 10 / 12
لوله ی آزمایشگاهی
720 * 540 (51 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 11 / 12
ظروف آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک
720 * 540 (48 KB) 
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک: عکس شماره 12 / 12
نمایی دیگر از ظروف آزمایش تعیین درصد رطوبت
720 * 540 (43 KB) 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir