پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی منتشر شد مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری پژوهشکده محيط زيست

معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی

معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی

راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی منتشر شد

مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری پژوهشکده محيط زيست و اساتيد برجسته اقدام به تهيه و انتشار رهنمودهايی در زمينه معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی نموده است جهت دسترسی به فايل اين رهنمودها به بخش رهنمای بهداشتی . . . سايت مراجعه فرماييد.

لازم به ذکر است از این پس فرم معاینات سلامت شغلی در مراکز بهداشتی درمانی مطابق فرم معرفی شده در این راهنما خواهد بود

فایلاین راهنما را می توانید از لینک زیر دریافت نمائید

دانلود فايل : salamat_darmani.pdf ( 2606KB )

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی منتشر شد مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری پژوهشکده محيط زيست

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشت درمانی راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی منتشر شد مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری پژوهشکده محيط زيست

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme